News box

  • 01-06-2017

Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego

Trwa czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego. Do końca lipca mieszkańcy mają czas na składanie propozycji zadań do realizacji. We wrześniu odbędzie się głosowanie. Bieżący stan realizacji można monitorować w zakładce "DLA MIESZKAŃCÓW".
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
W 2018 roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania jest 300 tys. zł na zadania publiczne, które mogą dotyczyć:
  • działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
  • wzbogacenia w gminie infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów.
Zgłoszenia maksymalnie pięciu zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać każdy mieszkaniec gminy Szprotawa, który w roku 2017 kończy 16 lat, a także instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Szprotawa.
 
Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na ogłoszonych wzorach kart. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szprotawie lub przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczna na adres e-mail.
 
Możliwość udziału w projekcie jest wspaniałą okazją, aby działać na rzecz gminy i proponować zadania, które warto i trzeba realizować. Czekamy na ciekawe propozycje. Ostatecznie każdy z nas będzie mógł poprzeć tylko jedną z nich we wrześniowym głosowaniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją