Logo: Szprotawa

CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA TEMAT KORONAWIRUSA! WEJDŹ TUTAJ: https://www...

Aktualności

Realizacja projektu aktywizacji mieszkańców dobiega końca

Jeszcze pół roku potrwa aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców z terenu Gminy Szprotawa, w tym również z obszaru rewitalizacji . Prowadzona jest ona w ramach projektu unijnego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Lutolską Spółdzielnię Socjalną „Winda”.
Projekt „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” realizowany jest od 1,5 roku. Ostatnie 3 miesiące były okresem intensywnych prac. W ramach działań aktywizacji społecznej przeprowadzono zajęcia animacyjne z zakresu kultury czasu wolnego oraz zajęcia edukacyjne przyczyniające się do podnoszenia jakości życia. Uczestnicy brali udział w zajęciach na sali sportowej i strzelnicy. Wyjechali na basen, do ZOO we Wrocławiu, do kina w Zielonej Górze. Wykonywali również prace porządkowe na rzecz miejskiej przestrzeni publicznej. Przeprowadzono im dwa moduły zajęć/warsztatów edukacyjno-psychologicznych. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych sześciu uczestników podniosło swoje kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi, dwóch uczestników w zakresie ochrony mienia, sześć w zakresie obsługi wózków jezdniowych, a trzy rozpoczęło kurs spawacza i kosiarza. Planuje się, że aktywizacja edukacyjna pozwoli podnieść kwalifikacje ok. 35 uczestnikom projektu dostosowując je do potrzeb obecnego rynku pracy. Do innych działań realizowanych w ramach projektu  należą usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Aktywizacja zawodowa realizowana była przez partnera projektu Lutolską Spółdzielnię Socjalną „Winda”  w formie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Dziewięć osób uczestniczyło w zajęciach w pracowni gastronomicznej, a kolejne 15 w ramach pracowni gospodarczo-porządkowej i techniczno-remontowej. Ponadto 19 osób rozpoczęło prace społecznie-użyteczne. Aktywizacją społeczno- zawodową objęto 55 osób, które uczestniczyły  ponadto w wyjazdowych warsztatach aktywizujących poza miejscem zamieszkania.  Poza tym wszystkim uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z usług rehabilitacyjnych. Łącznie objętych wsparciem w ramach projektu zostało ponad 100 osób.  
Dotychczas wydatkowano na ten cel ponad 720 tys. zł, z czego ponad 620 tys. zł dofinansowania uzyskano już ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Warto wspomnieć!
Przedsięwzięcie jest jednym z zadań nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata-2016-2023.

Rewitalizacja śródmieścia Szprotawy trwa

Od kilku miesięcy można obserwować jak przebiega proces rewitalizacji w centrum miasta. Przebudowa Magdalenek, remont dachów wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Muzealnej, poprawa estetyki przestrzeni miejskiej to przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przebudowa dawnego budynku klasztoru Magdalenek

Projekt przebudowy dawnego budynku klasztoru Magdalenek jest jednym z podstawowych przedsięwzięć inwestycyjnych ujętym w Gminnym Programie Rewitalizacji. Prace budowlane rozpoczęły się pół roku temu. Zakończono roboty rozbiórkowe. Wzmocniono konstrukcję dachu, położono pokrycie dachowe i wstawiono okna połaciowe. Zbito tynki zewnętrzne. Wykonano izolację stropu poddasza. Zamontowano konstrukcję pod sufity podwieszane. Położono częściowo tynki wapienne i renowacyjne. W lipcu 2018 r. budynek ma zostać oddany do użytku. Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gazowych Kubik Józef ze Szprotawy. Wartość projektu wynosi 5.143.795,74 zł brutto. W budynku powstanie Centrum Aktywności Społecznej, które będzie miejscem aktywizacji międzypokoleniowej w celu zmniejszenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przebudowane pomieszczenia wykorzystywane będą z przeznaczeniem na prowadzenie baru przez spółdzielnię socjalną, punkt informacji turystycznej i promocję lokalnej przedsiębiorczości. W budynku będzie znajdowała się również izba historii oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.
Inwestycja jest realizowana przy wsparciu unijnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działania 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Wartość dofinansowania wynosi 3.501.530,54 zł.

4Galeria zdjęć: Przebudowa dawnego budynku klasztoru Magdalenek

Remont dachu w budynkach przy ul. Muzealnej 2 i 3

Remont dachów w dwóch budynkach wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Muzealnej 2 i 3 (dawniej Świerczewskiego) to kolejny etap procesu rewitalizacji, realizowany przez Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o. Obecnie na budynku mieszkaniowym nr 2 rozebrano częściowo połać dachową, ułożono folię i przybito łaty oraz przygotowano obróbki blacharskie.
Wykonawcą inwestycji jest firma „DROB-BUD” Piotr Drobysz z Małomic.
Wartość łączna robót wynosi 79.500,00 zł brutto. Gmina wspiera przedsięwzięcie w postaci dotacji w wysokości 34.250,00 zł, ponieważ budynki te są zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury technicznej. Zabezpieczy budynek przed dalszą degradacją. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia dla mieszkańców, a tym samym zwiększy atrakcyjność obszaru śródmieścia.

3Galeria zdjęć: Remont dachu w budynkach przy ul. Muzealnej 2 i 3

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz podnoszenie kompetencji życiowych to działania realizowane przez szprotawski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu aktywnej integracji. Projekt jest zadaniem podstawowym, nieinwestycyjnym ujętym w programie rewitalizacji, skierowanym do mieszkańców Szprotawy. Jego realizacja wynika z wysokiego poziomu ubóstwa i bezrobocia, wykluczenia społecznego oraz niskiej aktywności mieszkańców. W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy projektu przygotowali plac pod przyjazne podwórko na ul. Odrodzenia. Poprawiają estetykę przestrzeni publicznej, w tym również na terenie rewitalizowanym. Rehabilitują się, aby poprawić swój stan zdrowia. Uzyskują prawo jazdy kat. B i C. Kształcą się na operatorów wózków jezdni i koparek. Uczestniczą w zajęciach z zakresu podnoszenia jakości życia. Korzystają z wycieczek. Otrzymują wsparcie w postaci zasiłków celowych. Wykonują prace społecznie-użyteczne.
Zadanie realizowane będzie do grudnia 2018 r. Wartość projektu oszacowana została na kwotę 1 mln złotych, z czego 85% stanowi unijna dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-Lubuskie 2020, działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia podniesie się poziom kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprawi się estetyka obszaru rewitalizowanego. Wszystkie te działania zwiększą szanse na zatrudnienie uczestników projektu.

4Galeria zdjęć: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

Porozmawiajmy o przyjaznych podwórkach

Burmistrz Szprotawy zaprasza mieszkańców z obszaru śródmieścia do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 06.04.2017 r. o godzinie 16.00, na ul. Odrodzenia, tj. przy budynku byłej szkoły zawodowej. Tematem spotkania będą przyjazne podwórka, które mają powstać na terenie miasta. 
Dwa przyjazne podwórka są jednymi z działań zaplanowanych do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach unijnego projektu pn. „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, którego realizacja trwa od stycznia br.
Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Szprotawa, w tym również z obszaru rewitalizacji to główny cel jaki chce osiągnąć Ośrodek Pomocy Społecznej realizując niniejszy projekt.
Poza ścieżką indywidualnej aktywizacji, która prowadzona jest dla ponad 50 podopiecznych ośrodka pomocy społecznej planuje się zaangażować pozostałych mieszkańców, którzy wzmocniliby cały proces rewitalizacji.
Przedsięwzięcie jest jednym z zadań nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata-2016-2023.

Aktywna integracja w ramach rewitalizacji

55 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie rozpoczęło udział w projekcie unijnym pn. „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”. Rekrutacja nadal trwa!
Od stycznia br. trwa rekrutacja uczestników do projektu. Założenia wskazują, że w 2017 r. pomocą może zostać objętych około 60 osób, w tym członków ich rodzin. Na początku lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-organizacyjne, podczas którego omówiono ideę realizacji projektu i formy pomocy z jakich skorzystają jego uczestnicy. Efektem spotkania było podpisanie deklaracji uczestnictwa i kontraktów socjalnych przez 55 osób.
W dniach 26-28.02.2017 r. 26 uczestników projektu weźmie udział w wyjeździe integracyjno-motywacyjnym. Natomiast od 13 marca rozpoczną się indywidualne ścieżki reintegracji oraz prace społecznie–użyteczne w ramach programu aktywizacji i integracji dla 10 uczestników. Powołane zostaną grupy samopomocowe, dla których prowadzone będą warsztaty edukacyjne. Uczestnicy otrzymają również wsparcie w postaci zasiłków celowych i okresowych. W ramach projektu zostało podpisane porozumienie o współpracy i wspólnej realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, które zapewni komplementarność działań obu instytucji.
 
Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Szprotawa, w tym z obszaru rewitalizacji to główny cel jaki chce osiągnąć Ośrodek Pomocy Społecznej realizując przedmiotowy projekt.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. To również jedno z podstawowych przedsięwzięć nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata-2016-2023.

850 tys. zł na aktywną integrację dla mieszkańców Szprotawy

Na początku stycznia przyszłego roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie aktywizację mieszkańców w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Tak zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego przyznając Szprotawie kolejną unijną dotację.  
„Aktywna Integracja alternatywą na lepsze jutro” jest jednym z podstawowych zadań nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Realizowane będzie przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie z unijnej dotacji w ramach działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do stu mieszkańców gminy i członków ich rodzin, w tym z obszaru rewitalizacji, tj. Śródmieścia. Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aktywizacja uczestników prowadzona będzie w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji w oparciu o Program Aktywności Lokalnej, z uwzględnieniem prac społecznie-użytecznych i wsparciem w postaci zasiłków celowych i okresowych. W efekcie realizacji wszystkich działań zostaną przygotowane miejsca pod przyjazne podwórka. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 1 mln zł, z czego dofinansowanie będzie wynosiło 850 tys. zł. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Lutolską Spółdzielnią Socjalną „Winda” w latach 2017-2018.

3,5 mln unijnej dotacji dla Szprotawy

8 listopada Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję, że Szprotawa otrzyma 3,5 mln zł dofinansowania na rewitalizację miasta. Po dawnym budynku Klasztoru Magdalenek powstanie Centrum Aktywności Społecznej.  Bez unijnej dotacji inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania.
31 sierpnia br. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę ponad 5 mln zł brutto.
W ramach I rundy konkursowej złożonych zostało 6 wniosków o dofinansowanie, z czego w wyniku oceny merytorycznej gmina znalazła się na 3 miejscu otrzymując 34 punkty.
Przebudowa budynku Magdalenek jest jednym z podstawowych zadań rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji  Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Obecnie dawny Klasztor Magdalenek jest nieużytkowany. Budynek zostanie wyremontowany z przeznaczeniem na prowadzenie baru i kawiarni przez spółdzielnię socjalną, izbę historii, punkt informacji turystycznej i promocję lokalnej przedsiębiorczości. W budynku działalność swoją będzie prowadziła również organizacja Senior Wigor. Centrum Aktywności Społecznej będzie miejscem aktywizacji międzypokoleniowej, które przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Przedszkole Rolna
  • Baner: Gispodarka śmieciowa
  • Baner: baner Zdalna Szkoła
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt