Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Aktualności

Porozmawiajmy o przyjaznych podwórkach

Burmistrz Szprotawy zaprasza mieszkańców z obszaru śródmieścia do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 06.04.2017 r. o godzinie 16.00, na ul. Odrodzenia, tj. przy budynku byłej szkoły zawodowej. Tematem spotkania będą przyjazne podwórka, które mają powstać na terenie miasta.  
 
Dwa przyjazne podwórka są jednymi z działań zaplanowanych do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach unijnego projektu pn. „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, którego realizacja trwa od stycznia br.
Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Szprotawa, w tym również z obszaru rewitalizacji to główny cel jaki chce osiągnąć Ośrodek Pomocy Społecznej realizując niniejszy projekt.
Poza ścieżką indywidualnej aktywizacji, która prowadzona jest dla ponad 50 podopiecznych ośrodka pomocy społecznej planuje się zaangażować pozostałych mieszkańców, którzy wzmocniliby cały proces rewitalizacji.
Przedsięwzięcie jest jednym z zadań nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata-2016-2023.

Aktywna integracja w ramach rewitalizacji

55 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie rozpoczęło udział w projekcie unijnym pn. „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”. Rekrutacja nadal trwa!
 
Od stycznia br. trwa rekrutacja uczestników do projektu. Założenia wskazują, że w 2017 r. pomocą może zostać objętych około 60 osób, w tym członków ich rodzin. Na początku lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-organizacyjne, podczas którego omówiono ideę realizacji projektu i formy pomocy z jakich skorzystają jego uczestnicy. Efektem spotkania było podpisanie deklaracji uczestnictwa i kontraktów socjalnych przez 55 osób.
W dniach 26-28.02.2017 r. 26 uczestników projektu weźmie udział w wyjeździe integracyjno-motywacyjnym. Natomiast od 13 marca rozpoczną się indywidualne ścieżki reintegracji oraz prace społecznie–użyteczne w ramach programu aktywizacji i integracji dla 10 uczestników. Powołane zostaną grupy samopomocowe, dla których prowadzone będą warsztaty edukacyjne. Uczestnicy otrzymają również wsparcie w postaci zasiłków celowych i okresowych. W ramach projektu zostało podpisane porozumienie o współpracy i wspólnej realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, które zapewni komplementarność działań obu instytucji.
 
Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Szprotawa, w tym z obszaru rewitalizacji to główny cel jaki chce osiągnąć Ośrodek Pomocy Społecznej realizując przedmiotowy projekt.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. To również jedno z podstawowych przedsięwzięć nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata-2016-2023.

850 tys. zł na aktywną integrację dla mieszkańców Szprotawy

Na początku stycznia przyszłego roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie aktywizację mieszkańców w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Tak zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego przyznając Szprotawie kolejną unijną dotację.   
 
„Aktywna Integracja alternatywą na lepsze jutro” jest jednym z podstawowych zadań nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Realizowane będzie przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie z unijnej dotacji w ramach działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do stu mieszkańców gminy i członków ich rodzin, w tym z obszaru rewitalizacji, tj. Śródmieścia. Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aktywizacja uczestników prowadzona będzie w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji w oparciu o Program Aktywności Lokalnej, z uwzględnieniem prac społecznie-użytecznych i wsparciem w postaci zasiłków celowych i okresowych. W efekcie realizacji wszystkich działań zostaną przygotowane miejsca pod przyjazne podwórka. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 1 mln zł, z czego dofinansowanie będzie wynosiło 850 tys. zł. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Lutolską Spółdzielnią Socjalną „Winda” w latach 2017-2018. 

3,5 mln unijnej dotacji dla Szprotawy

8 listopada Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję, że Szprotawa otrzyma 3,5 mln zł dofinansowania na rewitalizację miasta. Po dawnym budynku Klasztoru Magdalenek powstanie Centrum Aktywności Społecznej.  Bez unijnej dotacji inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania.
 
31 sierpnia br. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę ponad 5 mln zł brutto.
W ramach I rundy konkursowej złożonych zostało 6 wniosków o dofinansowanie, z czego w wyniku oceny merytorycznej gmina znalazła się na 3 miejscu otrzymując 34 punkty.
Przebudowa budynku Magdalenek jest jednym z podstawowych zadań rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji  Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Obecnie dawny Klasztor Magdalenek jest nieużytkowany. Budynek zostanie wyremontowany z przeznaczeniem na prowadzenie baru i kawiarni przez spółdzielnię socjalną, izbę historii, punkt informacji turystycznej i promocję lokalnej przedsiębiorczości. W budynku działalność swoją będzie prowadziła również organizacja Senior Wigor. Centrum Aktywności Społecznej będzie miejscem aktywizacji międzypokoleniowej, które przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa