Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji zainteresowany realizacją zadań

Przebudowa budynku Magdalenek, brak dofinansowania dla domu kultury i aktywna integracja mieszkańców to główne tematy dyskusji członków Komitetu Rewitalizacji podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 17 listopada br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
 
Realizacja zadań rewitalizacyjnych cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Szprotawy jak i członków Komitetu Rewitalizacji. Pierwszym z podjętych tematów było przedstawienie wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu modernizacji szprotawskiego domu kultury i przyczyn braku uzyskania dotacji. Wniosek uzyskał maksymalną z możliwych do zdobycia punktacji. Brak punktacji w kryteriach „zabytkowy charakter obiektu” oraz „realizacja projektu na obszarze wiejskim” spowodowały, że szprotawski wniosek nie mógł skutecznie konkurować z pięcioma projektami o najwyższej punktacji wybranymi do dofinansowania. Podczas spotkania dyskutowano również nad sprawą funkcjonalności budynku dawnego klasztoru Magdalenek po dokonanej w nim przebudowie. Przewodniczący przedstawił przyjęte założenia co do odpłatności za udostępniane pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, zaś jego zastępca omówił na przykładzie zdjęć planowany sposób przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Posiedzenie Komitetu zakończyło się przedstawieniem stopnia zaawansowania prac związanych z tworzeniem przyjaznych podwórek w ramach projektu aktywnej integracji, którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwszy plac pod przyjazne podwórko powstał na ul. Odrodzenia. Wykonano parking z kostki brukowej, posprzątano teren, wyznaczono miejsce na plac zabaw dla dzieci i wysypano go piaskiem. W ramach realizacji obecnego projektu w następnym roku zostanie przygotowany drugi plac pod przyjazne podwórko, którego lokalizacja na chwilę obecną jest nieznana.

3Galeria zdjęć: Komitet Rewitalizacji zainteresowany realizacją zadań

Pozytywna opinia dla realizacji programu rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji bacznie czuwa nad realizacją założeń przyjętych w programie rewitalizacji Szprotawy. Podczas spotkania w dniu 16.01.2017 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie wydał pozytywną dla jego realizacji opinię.
Posiedzenie otworzył zastępca przewodniczącego Komitetu Paweł Chylak przedstawiając porządek obrad. Przedmiotem spotkania było wydanie opinii do sprawozdania burmistrza z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 za 2016 r. Członkowie Komitetu po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem uznali, że realizacja przedsięwzięć przyjętych w programie rewitalizacji przebiega prawidłowo, zgodnie z jego założeniami. W wyniku głosowania Komitet zaopiniował pozytywnie przedmiotowe sprawozdanie.
 
Przypomnijmy!
Gminy Program Rewitalizacji został przyjęty do realizacji w sierpniu ubiegłego roku. Zgodnie z jego  założeniami będzie on podlegał corocznej ocenie realizacji i zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Szprotawy.
 

Ostatnie tegoroczne posiedzenie Komitetu

Propozycja dodatkowych zadań do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji to główny temat, nad którym obradował Komitet Rewitalizacji podczas spotkania 13.12.2016 r., w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu Maciej Siwicki, przedstawiając pokrótce porządek obrad. Głównym tematem dyskusji było rozpatrzenie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świerczewskiego 8 w Szprotawie w sprawie ujęcia w programie rewitalizacji nowych przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu pasa zieleni i skarpy na odcinku parku Göppert’a oraz utwardzeniu kostką betonową placu o pow. 200 m2 przylegającego do Wspólnoty. Komitet negatywnie zaopiniował prośbę Wspólnoty, ponieważ propozycje zadaniowe nie odpowiadają założonym celom i kierunkom działań określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Podczas spotkania przedstawiony został nowy członek Komitetu Jan Litwinka, który powołany został Zarządzeniem Burmistrza Szprotawy Nr 0050/162/02016 z dnia 05.12.2016 r. J. Litwinka zastąpił dotychczasowego przedstawiciela Burmistrza Szprotawy, tj. Małgorzatę Szymczak z racji zmiany stanowiska pracy. Na koniec członkowie zapoznali się z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Szprotawy z realizacji założeń przyjętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.
 

Komitet Rewitalizacji w mniejszym składzie

O rezygnacji z udziału w posiedzeniach i braku aktywnej pracy na rzecz Komitetu zdecydował jeden z przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa.    
Komitet Rewitalizacji rozpoczął swoją pracę pod koniec lipca br. Ma on za zadanie współpracować z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie rewitalizacji Śródmieścia oraz pełnić rolę opiniodawczo-doradczą Burmistrza w sprawach dotyczących realizacji i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Od momentu powołania ma już za sobą dwa posiedzenia.
24 sierpnia br. Burmistrz Szprotawy Zarządzeniem Nr 0050/109/2016 wprowadził zmianę w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, którego skład osobowy wynosi dziewięć osób. Poniżej można zapoznać się z obecnym składem osobowym Komitetu Rewitalizacji.
 

Pierwsze posiedzenie Komitetu za nami!

Komitet Rewitalizacji ma już swojego przewodniczącego i zastępcę. Wybory prezydium były przedmiotem spotkania, które odbyło się 8 sierpnia br. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie, o godz. 15:00.
 
Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 rozpoczął z-ca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak przedstawiając porządek obrad oraz omawiając pokrótce rolę Komitetu.
Podczas spotkania Komitet wybrał spośród siebie prezydium. Przewodniczącym został Maciej Siwicki - przedstawiciel Rady Miejskiej w Szprotawie, zaś jego zastępcą Paweł Chylak - przedstawiciel Burmistrza Szprotawy.
Każdy z obecnych członków Komitetu otrzymał projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, nad którym dyskutować będą już we środę, tj. 10.08.2016 r. o godz. 13:00.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Szprotawy oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Szprotawy.

Komitet Rewitalizacji Gminy Szprotawa powołany!

29 lipca br., Burmistrz Szprotawy Zarządzeniem Nr 0050/103/2016 powołał Komitet Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Nabór członków trwał od 11 do 28 lipca 2016 r. Komitet Rewitalizacji został powołany w oparciu o Uchwałę  Nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25.05.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu nastąpiło na podstawie pisemnej deklaracji.
 
Powołany komitet liczy 10 członków w składzie:
 1. Bartosz Sokołowski – przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa,
 2. Marian Białkowski – przedstawiciel mieszkańców z  obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa,
 3. Józefa Śliska – przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji,
 4. Halina Kowczyk - przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji,
 5. Wanda Wilanowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej prowadzącej działalność społeczną na obszarze gminy, tj. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 6. Małgorzata Szymczak – przedstawiciel Burmistrza Szprotawy,
 7. Paweł Chylak - przedstawiciel Burmistrza Szprotawy,
 8. Tadeusz Pozaroszczyk – przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy Szprotawa, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie,
 9. Roman Pakuła – przedstawiciel Rady Miejskiej w Szprotawie,
 10. Maciej Siwicki - przedstawiciel Rady Miejskiej w Szprotawie.
 
Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Szprotawy oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Szprotawy.

Bądź członkiem Komitetu Rewitalizacji - złóż deklarację!

Burmistrz Szprotawy zaprasza mieszkańców do składania deklaracji przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji. Nabór członków będzie trwał od 11 lipca 2016 r. do 28 lipca 2016 r.
Deklarację można dostarczyć lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
 • z datą wpływu przed 11.07. br. oraz po 28.07. br.,
 • niepodpisane,
 • przesłane w innej formie niż deklaracja. 
Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Szprotawy oraz będzie pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Szprotawy.
Uczestnictwo w Komitecie będzie miało charakter społeczny!
 
Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji oraz wzór deklaracji przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji dostępne na stronie BIP

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON