Aktualności

  • 07-04-2021

Nieprawidłowości w szprotawskiej oświacie z okresu lat 2017 i 2018

W Urzędzie Miejskim w Szprotawie na polecenie Burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika wnikliwej analizie poddane zostały przygotowywane, przedkładane i zatwierdzane w latach poprzednich arkusze organizacyjne placówek oświatowych.
Przeprowadzona analiza doprowadziła do ujawnienia faktu wprowadzenia do zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych zajęć bez podstawy prawnej i w sposób sprzeczny z regulacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, czy też planowania dodatkowych godzin na realizację zajęć świetlicowych dla dzieci potrzebujących opieki, bez określenia liczby tych dzieci. Ponadto, z przeprowadzonej analizy wykazu obecności uczniów na zajęciach w świetlicy wynika, że w arkuszach organizacyjnych aż 425 godzin opieki świetlicowej odbyło się bez udziału uczniów, przy jednoczesnym potwierdzaniu faktu zrealizowania zajęć wpisem dotyczącym ich  tematyki. Tak duża liczba godzin zajęć świetlicowych, w których faktycznie nie brały udziału uprawnione dzieci może świadczyć o braku właściwego planowania i nadzoru. Szacowana przez Urząd Miejski w Szprotawie wartość zrealizowanych z wskazanymi uchybieniami świadczeń wynosi ok. 200.000 zł.
 
O stwierdzonych nieprawidłowościach zawiadomione zostały właściwe organy i służby celem ich weryfikacji i oceny.
 
O rozwoju sprawy i nowych wątkach poinformujemy już wkrótce!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją