Informacje o projekcie

 • 16-12-2019

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
„Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.
 
Cel główny projektu:
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Szprotawa poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Przedszkola Komunalnego Nr 1 w Szprotawie.
 
Cele szczegółowe:
 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną.
 2. Redukcja emisji CO2.
 3. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej.
 4. Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej.
 
Krótki opis projektu:
Inwestycja będzie polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, dociepleniu dachu i podłogi na gruncie, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu centralnego ogrzewania, w tym montażu pompy ciepła, wymianie oświetlenia na lampy energooszczędne, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji systemu monitorowania i zarządzania energią (TIK).
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 1. Studium wykonalności.
 2. Roboty budowlano-montażowe.
 3. Nadzór inwestorski – inspektor nadzoru.
 4. Działania informacyjno-promocyjne.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.03.02.01-08-0027/18-00 zawartej w dniu 06.12.2019 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 3.2. „Efektywność energetyczna”, poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Całkowita wartość projektu: 1.512.573,44 zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1.352.929,77 zł.
Dofinansowanie: 1.149.990,28 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 362.583,16 zł, w tym 178.963,84 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: luty 2018 r.
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: lipiec 2020 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: listopad 2020 r.
Zakończenie finansowej realizacji projektu: grudzień 2020 r.
 
Planowane efekty:
Głęboka termomodernizacja Przedszkola Komunalnego Nr 1 przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie  przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynku o 562.468,00 kWh/rok. Wpłynie również na redukcję emisji gazów cieplarnianych o 114,90 ton równoważnika CO2/rok poprzez poprawę uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród. Zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynku oraz zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakresie gospodarki energetycznej poprzez montaż pomy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.
W efekcie końcowym zoptymalizowana zostanie gospodarka energetyczna w budynku, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szprotawa. Niezależnie od powyższego docieplenie budynku pozwoli realizować zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w znacznie lepszych warunkach. Dzięki nowej elewacji i urządzeniom powstanie nowoczesny budynek o dużym komforcie termicznym.  
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
 
Wskaźniki produktu:
 • liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.;
 • powierzchnia użytkowa budynku poddanego termomodernizacji – 774,57 m2;
 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.;
 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.;
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1 szt.;
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0.009 MWe;
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0.035 MWt;
 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 114,90 tony równoważnika CO2/rok;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 562.468,00 kWh/rok;
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1.797,03 GJ/rok;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 12,94 MWh/rok;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1.797,03 GJ/rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją