Aktualności

  • 17-07-2018

Realizacja projektu aktywizacji mieszkańców dobiega końca

Jeszcze pół roku potrwa aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców z terenu Gminy Szprotawa, w tym również z obszaru rewitalizacji . Prowadzona jest ona w ramach projektu unijnego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Lutolską Spółdzielnię Socjalną „Winda”.
Projekt „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” realizowany jest od 1,5 roku. Ostatnie 3 miesiące były okresem intensywnych prac. W ramach działań aktywizacji społecznej przeprowadzono zajęcia animacyjne z zakresu kultury czasu wolnego oraz zajęcia edukacyjne przyczyniające się do podnoszenia jakości życia. Uczestnicy brali udział w zajęciach na sali sportowej i strzelnicy. Wyjechali na basen, do ZOO we Wrocławiu, do kina w Zielonej Górze. Wykonywali również prace porządkowe na rzecz miejskiej przestrzeni publicznej. Przeprowadzono im dwa moduły zajęć/warsztatów edukacyjno-psychologicznych. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych sześciu uczestników podniosło swoje kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi, dwóch uczestników w zakresie ochrony mienia, sześć w zakresie obsługi wózków jezdniowych, a trzy rozpoczęło kurs spawacza i kosiarza. Planuje się, że aktywizacja edukacyjna pozwoli podnieść kwalifikacje ok. 35 uczestnikom projektu dostosowując je do potrzeb obecnego rynku pracy. Do innych działań realizowanych w ramach projektu  należą usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Aktywizacja zawodowa realizowana była przez partnera projektu Lutolską Spółdzielnię Socjalną „Winda”  w formie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Dziewięć osób uczestniczyło w zajęciach w pracowni gastronomicznej, a kolejne 15 w ramach pracowni gospodarczo-porządkowej i techniczno-remontowej. Ponadto 19 osób rozpoczęło prace społecznie-użyteczne. Aktywizacją społeczno- zawodową objęto 55 osób, które uczestniczyły  ponadto w wyjazdowych warsztatach aktywizujących poza miejscem zamieszkania.  Poza tym wszystkim uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z usług rehabilitacyjnych. Łącznie objętych wsparciem w ramach projektu zostało ponad 100 osób.  
Dotychczas wydatkowano na ten cel ponad 720 tys. zł, z czego ponad 620 tys. zł dofinansowania uzyskano już ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Warto wspomnieć!
Przedsięwzięcie jest jednym z zadań nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata-2016-2023.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją