Konsultacje społeczne

  • 30-10-2020

Bądź aktywny! Weź udział w konsultacjach

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023
Pamiętaj, razem kształtujemy naszą wspólną społeczną przestrzeń!
W odpowiedzi na wnioski i uwagi interesariuszy procesu rewitalizacji katalog zadań GPR rozszerzony został o przedsięwzięcie pn. Przebudowa wieży ciśnień oraz Parku Goepperta na  BLUE SKY PARK – Kompleks Wspinaczkowo-Rekreacyjny i Obserwatorium Astronomiczne w Szprotawie”.
Z opisem wprowadzanego przedsięwzięcia zapoznać się można na stronach 67-69 oraz Załączniku nr 2 do Projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
WAŻNE! Zakres uwag do projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa dotyczy wyłącznie treści nowo wprowadzonych, zaznaczonych żółtym tłem.
 
Konsultacje prowadzone będą od 2 listopada do 1 grudnia 2020 r., w następujących formach:
 
1. zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 1 grudnia 2020 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze należy dostarczyć:
                  a) drogą elektroniczną na adres:e-mail
                   UWAGA! Formularze muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.
                   Drogą elektroniczną należy przesyłać podpisany formularz w formie scanu lub zdjęcia!
                  b) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, z adnotacją REWITALIZACJA,
                  c) w holu wejścia głównego do Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
    
 2. zbierania drogą mailową uwag i opinii od grup przedstawicielskich,
 
 3. przeprowadzania wywiadów bezpośrednich z mieszkańcami gminy, przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności, w dniach 2-6 listopada 2020 r., w godz. 10.00-12.00. W sytuacji wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z epidemią, wywiady przeprowadzone zostaną telefonicznie / za pomocą  elektronicznych środków komunikacji.
 
4. zbierania uwag ustnych, przez cały okres trwania konsultacji, w godz.: 8.00-10.00 oraz 14.00-15.00, w budynku Centrum Aktywności Społecznej (daw. Magdalenki, III piętro). W sytuacji wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z epidemią, uwagi będą zbierane pod nr tel. 68 376 05 86, 376 11 25.
 
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed dniem 2 listopada 2020 r., i po dniu 1 grudnia 2020 r. oraz dostarczone w formie innej niż wyszczególnione w ogłoszeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją