Komitet Rewitalizacji

  • 30-01-2018

Komitet nie ma zastrzeżeń do sprawozdania

Sprawozdanie końcowo-roczne to jedna z form oceny stopnia realizacji programu rewitalizacji. Pozytywne stanowisko w tej sprawie wydał Komitet Rewitalizacji podczas spotkania, które odbyło się 24 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu Maciej Siwicki przedstawiając porządek obrad. Przedmiotem spotkania było wydanie opinii do sprawozdania końcowo-rocznego Burmistrza z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 za 2017 r. Członkowie Komitetu po dokonaniu analizy otrzymanego sprawozdania stwierdzili, że realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych przebiega adekwatnie do przyjętych w programie założeń. Po przeprowadzeniu głosowania Komitet zaopiniował pozytywnie sprawozdanie za ubiegły rok.
 
Do pobrania sprawozdanie z realizacji GPR.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją