Aktualności

  • 26-04-2021

Podpisany aneks na rozbudowę Chodkiewicza

31 marca 2021 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewodą Lubuskim podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie. Zmiany dotyczą dostosowania całkowitej wartości zadania do kosztów poprzetargowych uzyskanych w wyniku wyłonienia wykonawcy robót.
 
W ramach zadania powstanie dwukierunkowa droga z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz miejscami postojowymi. Wybudowana zostanie nowa zatoka autobusowa z peronem, przejście dla pieszych, oświetlenie oraz przyłącza infrastruktury technicznej.
 
Całkowita wartość brutto zadania wzrosła z 1.721.706,00 zł do 1.786.046 zł. Zmiany oznaczają, że wkład własny gminy zwiększony został o 64.340,00 zł. Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane przez Wojewodę Lubuskiego pozostało bez zmian i wynosi 1.205.194,00 zł.
Ponadto, zgodnie z umową z wykonawcą, wydłużony został termin realizacji zadania do grudnia 2021 r.
 
Modernizacja ulicy Chodkiewicza o długości 247 m i szerokości 5 m, realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przedsięwzięcia stworzona zostanie nowoczesna, kompleksowa i spójna sieć infrastruktury komunikacyjno-transportowej, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych oraz wyrównanie potencjału gospodarczego Szprotawy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją