Aktualności

  • 07-10-2021

Obradował zespół wspierający rozwój nowoczesnego szkolnictwa

7 października br. obradował, powołany przez burmistrza Mirosława Gąsika, zespół zarządzający do spraw realizacji projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
Podczas spotkania omówiono podział oraz zakresy obowiązków wynikające z realizowanych zadań w obszarze architektonicznym i technicznym przedsięwzięcia. Podsumowano również przebieg oraz poprawność dotychczas wykonanych prac. Ze względu na ogromny rozmiar projektu, zarówno pod względem ilościowym jak i czasowym, wskazano obszary problemowe, które dla większej efektywności wymagają doprecyzowania bądź uszczegółowienia.
 
Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest  z myślą o stworzeniu placówki, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. Miejsca, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.
 
- Zadaniem objęte zostały placówki wytypowane na podstawie przeprowadzonego, niezależnego audytu. W Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie oraz Szkole Podstawowej w Długiem wdrożone zostaną rozwiązania wynikające z potrzeb rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podkreśla burmistrz. – Niezwykle istotne jest, że oprócz likwidacji barier architektonicznych, prowadzone będą miękkie działania edukacyjne i społeczne, polegające m. in. na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych. Uczniowie objęci zostaną fachowym wsparciem w postaci zajęć dogoterapii i hipoterapii,  dostępne będą również zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty z technik uczenia się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz o charakterze naukowym. Oferta szkół obejmować będzie również turnusy rehabilitacyjne dla uczniów.
 
Projekt, opiewający na kwotę 1.605.860,59 zł brutto, dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość grantu wynosi aż 1,320 mln zł, wkład własny to jedyne 285.861 zł.
 
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na okres od czerwca bieżącego roku do kwietnia 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją