Aktualności

  • 17-02-2022

Z historią i geografią za pan brat

Szkoły Podstawowe nr 1 w Szprotawie oraz w Długiem realizują miękkie działania edukacyjno- społeczne, które mają wesprzeć rozwój dziecka w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.
W szprotawskiej Jedynce prowadzone są zajęcia w standardzie 1.3.2 poszerzające wiedzę i umiejętności z historii i geografii. Uczestnikami warsztatów są uczniowie klas 8, których łączy wspólne zainteresowanie  tymi przedmiotami.
Spotkania zaspokajają potrzeby młodzieży w zakresie pogłębiania i dzielenia się wiedzą oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień w warunkach umożliwiających wzajemne konwersacje spełniające oczekiwania wszystkich stron. Wzajemna afiliacja, bogata baza źródłowa i dyskurs przekładają się  na owocne spotkania oparte na rzetelnej pracy, wymianie poglądów i analizie bieżących problemów skłaniających młodych ludzi do naukowej refleksji. Innowacyjną metodą pracy jest metoda oparta na metapoznaniu, która polega na świadomym zaangażowaniu uczniów w proces poznawczy umożliwiający samodzielny monitoring i kontrolę postępów.
 
Z kolei standard 1.3.5 projektu realizowany jest poprzez lekcje wyrównujące wiedzę z historii. Uczestnikiem zajęć jest uczeń, który poprzez udział w spotkaniach zaspokaja potrzebę uzyskania wiedzy na temat historii, kultury, obyczajów i środowiska przyrodniczego Polski. Nabyta wiedza umożliwia poprawny proces adaptacyjny wśród rówieśników oraz rozwój i pogłębianie  tożsamości lokalnej i narodowej. Podnosi również poziom poczucia odpowiedzialności i dbałości o polską kulturę. Podczas spotkań wykorzystywane są zróżnicowane metody pracy, m.in. wykład, pogadanka, opis, metody problemowe (gry dydaktyczne), czy dyskusje dydaktyczne oparte na technologii informacyjnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją