Aktualności

  • 18-03-2022

Cyberbezpieczna, cyfrowa Szprotawa

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 611 tys. zł w gminie zrealizowane zostaną inwestycje teleinformatyczne, bez finansowego wkładu własnego, podnoszące poziom efektywności, jakości i bezpieczeństwa cyfrowych usług publicznych. Wdrożone zostaną również rozwiązania chroniące przed cyberatakami.
 
9 marca 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Szprotawa a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Szprotawie.
 
Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie gminy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Dzięki inwestycjom wzmocnione zostaną zabezpieczenia przeciw działaniom mogącym naruszyć poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzania danych. Warunkiem otrzymania środków jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją