Informacje o projekcie

  • 09-06-2022

Informacje o projekcie

 
Nazwa operacji
Dobre praktyki PROW - wyjazd studyjny dla liderów wiejskich.
 
Cel operacji
Głównym celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w temacie rozwoju wsi oraz rozwoju lokalnej społeczności. 
 
Krótki opis operacji
Operacja polegać będzie na organizacji wyjazdu studyjnego do Województwa Dolnośląskiego dla 32 osobowej grupy, którą stanowić będą sołtysi z Gminy Szprotawa, przedstawiciele władz samorządowych oraz liderzy wiejscy  aktywnie działający na rzecz obszarów wiejskich.Podczas trzydniowego wyjazdu przeprowadzone zostaną wizytacje kilku inwestycji na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowane ze środków PROW oraz zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami podmiotów i instytucji, którzy aktywnie włączają się w rozwój lokalny tamtego obszaru. Wyjazd skierowany będzie głównie do sołtysów, którzy dzięki niemu będą mogli pozyskać wiedzę i informacje na temat zrealizowanych inwestycji i przykładów dobrych praktyk, które po przeanalizowaniu i dostosowaniu do własnych warunków będą mogły zostać wcielone w życie w ich wsiach. Przedstawiciele władzy samorządowej oraz liderzy aktywnie działający na rzecz rozwoju lokalnych społeczności będą mogli pozyskać nowe kontakty do podejmowania współpracy w celu wymiany doświadczeń i szerzenia dobrych praktyk. Dzięki wyjazdowi zwiększony zostanie udział rożnych zainteresowanych stron we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 
Finansowanie operacji
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 204-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 33.305,69 zł brutto;
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 29.170,69 zł;
Dofinansowanie: 29.170,69 zł;
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 4.135,00 zł.
 
Harmonogram realizacji operacji
Rozpoczęcie realizacji operacji: maj  2022 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji operacji: październik  2022 r.   
Zakończenie finansowej realizacji operacji: październik 2022 r.
 
Efekty realizacji operacji
Przeprowadzenie wyjazdu studyjnego – 1 szt.
Liczba uczestników, którzy pozyskają informację i wiedzę o dobrych praktykach współfinansowanych z PROW – 32 osób.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją