Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

News box

Zmiana nazw ulic – ważne informacje!

22 września br. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej zmieniająca nazwy ulic w Szprotawie. Publikujemy ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci zostali tymi zmianami.
Nowe nazwy otrzymały następujące ulice w Szprotawie:
 1. dotychczasowa ulica Mariana Buczka - JASNA;
 2. dotychczasowa ulica Wincentego Pstrowskiego - SPOKOJNA;
 3. dotychczasowa ulica Hanki Sawickiej - WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA;
 4. dotychczasowa ulica Gen. Świerczewskiego - MUZEALNA;
 5. dotychczasowa ulica Plac Walki Młodych - PLAC MŁODYCH;
 6. dotychczasowa ulica 9 Maja - 8 MAJA;
 7. dotychczasowa ulica Marszałka Żymierskiego - KRÓLOWEJ JADWIGI;
 8. dotychczasowa ulica Jedności Klasy Robotniczej - JEDNOŚCI.
Przypomnijmy, że konieczność zmiany nazw ulic wynika z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów użyteczności publicznej. 
 
Informacje ogólne
 • Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ww. ustawy są wolne od opłat.
 • Zmiana nazwy dokonana na podstawie ww. ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
 • Zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.
 • Można wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Szprotawie o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy – do pobrania.  
Urząd Skarbowy
 
Osoby fizyczne powinny wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz ZAP-3.
Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Żaganiu lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl
 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG)
 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Szprotawie wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG. Wniosek można złożyć w urzędzie osobiście w wersji papierowej lub przez Internet przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Szprotawie, pok. nr 8  (I piętro) tel. +48 68 376 2763. 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 
Osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Żarach. 
 
Sprawy meldunkowe
 • Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
 • Nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych. Osoby, które chcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Szprotawie. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.
 • W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szprotawie stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia – do pobrania.
 • Więcej informacji na tym zakresie uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szprotawie, tel. +48 68 376 3814.
Informacja w sprawie podatku i opłat lokalnych
 
Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku i innych opłat lokalnych (m.in. zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi) celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
 
Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne
 
Ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku takiego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 
 
Wymiana tabliczek z nazwą ulicy
 
Za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miejski w Szprotawie. 
 
Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości
 
Zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa