Aktualności

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowej do komisji konkursowej

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
treść ogłoszenia
 
Burmistrz Szprotawy
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 
Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
  2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 Zadania komisji konkursowych:
Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu
na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2018 roku. 
Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną
do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) należy składać
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Szprotawa w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania.
Termin składania dokumentów – 24 listopad 2017 roku.
Kandydatury osób zgłoszonych po terminie oraz przez nieuprawnione podmioty nie będą brane pod uwagę.
Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszonych zostanie dwóch spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON