Kalendarium

24 czerwca

Aktualności

Pieniądze z województwa

Zarząd województwa podjął 30 stycznia 2018 r. uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W budżecie województwa na ten cel zabezpieczono 206 tys. zł.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku przeznaczone zostały następujące kwoty:
- pomoc społeczna - 60.000 zł,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 35.000 zł,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 75.000 zł,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  - 36.000 zł.
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 2420). 
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:
1. pomocy społecznej - planowane wydatki 60.000 zł. Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej”, obejmujące w szczególności:
a)   zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
b)   doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych;
c)   poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie;
d)   wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;
e)   rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - planowane wydatki 35.000 zł. Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące w szczególności:
a)     podniesienie społecznej świadomości o znaczącej roli rodziny;
b)     wspieranie działań w obszarze pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka;
c)     rozwój systemu pieczy zastępczej;
d)     zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom kwalifikowanym do przysposobienia. 
3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki – 75.000 zł. Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”, obejmujące w szczególności:
a)     edukację oraz profilaktykę w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych;
b)     leczenie, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną. 
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - planowane wydatki – 36.000 zł. Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, obejmujące:
a)      popularyzowanie wśród osób niepełnosprawnych możliwości ich zatrudniania,
b)     wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat osób   niepełnosprawnych,
c)      doradztwo zawodowe.
 
W budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznychw obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy przeznaczono środki w wysokości 206.000 zł. 
Uchwała wraz z załącznikami (wzorem oferty i wzorem karty oceny) zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz na stronie www.rops.lubuskie.pl.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON