Aktualności

Kolejny miesiąc na zgłaszanie kandydatów

Burmistrz Józef Rubacha ogłosił ponowny nabór kandydatów na 4 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji, na lata 2016-2019. Propozycje do dnia 25 maja br., mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach naboru kandydatów na członków szprotawskiej RDPP II kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, który trwał od 1 do 31 marca 2016 roku, zgłoszona została tylko 1 kandydatura: p. Zenona Piwtorak ze Stowarzyszenia „Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Z uwagi na wymagane co najmniej 4  różne kandydatury nabór został nierozstrzygnięty.
 
Po spotkaniu z obecną RDPP, które miało  miejsce 21 kwietnia br., burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu ponownego naboru. <<OGŁOSZENIE>>
Zasady zgłaszania kandydatów określa uchwała nr XLIX/367/2014  RM w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa, zmieniona uchwałą Nr XXIII/147/2016 RM w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016 r.
Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa” (zał. nr 1 do uchwały), wraz z wymaganymi załącznikami: „Oświadczeniem kandydata” (zał. nr 2) oraz  „Imienną rekomendacją dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa” (zał. nr 3).
Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. Oświadczenie oraz rekomendacje, pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji/podmiotów mają charakter obligatoryjny. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji”:
  1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM w Szprotawie (ratusz, parter) lub
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 25 maja 2016 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszeń kandydatów odbędzie się głosowanie, a następnie spośród kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów Burmistrz dokona wyboru 4 przedstawicieli organizacji oraz podmiotów na członków Rady.
 
Uchwała, wraz załącznikami, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Szprotawie (zakładka: Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa). Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy UM w Szprotawie, tel. 68 3760772. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON