Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Sprzedaż alkoholu – składanie uwag do projektów uchwał

9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany, dające radom gmin możliwość ograniczania dostępności sprzedaży alkoholu.
Radni Rady Miejskiej w Szprotawie muszą podjąć w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Rada Miejska może również podjąć uchwałę w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
 
Ustawa nałożyła także na rady gmin, przed podjęciem uchwał, obowiązek zasięgnięcia opinii wszystkich jednostek pomocniczych gminy do projektów uchwał (z wyjątkiem uchwały o wprowadzeniu odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym – tu jednostki pomocnicze mogą, ale nie muszą opiniować projektów uchwał). W gminie Szprotawa jednostkami pomocniczymi są osiedla i sołectwa.
 
Założenia do projektów uchwał zostały określone przez szprotawskich radnych podczas spotkania, które odbyło się 18 maja br. Na podstawie przyjętych wytycznych sporządzone zostały trzy projekty uchwał w sprawie:
  1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szprotawa oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa – do pobrania,
  2. ograniczenia na terenie Gminy Szprotawa godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – do pobrania,
  3. wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Szprotawa – do pobrania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie Andrzej Skawiński zwrócił się do jednostek pomocniczych gminy z wnioskiem o zaopiniowanie ww. projektów uchwał. Sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli zobligowani zostali do zorganizowania zebrań mieszkańców oraz zebrań sołeckich i przesłania opinii w terminie do 22 czerwca br.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Szprotawa do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli, aby wyrazić opinię na temat rozwiązań przyjętych w projektach uchwał.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa