Aktualności

LISTOPADOWE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

W piątek, 25 listopada br. spotkali się szprotawscy radni na XXXIV sesji Rady Miejskiej. Oprócz stałych punktów porządku obrad sesji określonych w Statucie Gminy, w porządku obrad znalazły się informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym w 2016 roku za okres od 1 lutego do 31 lipca 2016 r. oraz o realizacji zadań z zakresu wykonywanych prac melioracyjnych na terenie gminy za okres 11 miesięcy roku bieżącego. 
Z przedłożonej Radzie informacji o zwrocie podatku akcyzowego wynika, że producenci naszej gminy złożyli 165 wniosków o zwrot podatku akcyzowego na  łączną kwotę 205 344, 26 zł, stanowiącą 37,58% limitu rocznego dla złożonych wniosków. Łączna powierzchnia użytków rolnych we wnioskach złożonych do końca sierpnia br. wyniosła 6 353 3883 ha i stanowiła 49,64% powierzchni użytków rolnych w gminie. Środki na wypłatę podatku akcyzowego w 100% pochodzą z budżetu państwa.  W informacji o wykonanych pracach melioracyjnych wynika, że plan na 2016 rok na realizację zadania melioracyjnego wynosił 179 100,00 zł i został przeznaczony m.in. na: kompleksowe odmulanie rowu melioracji szczegółowej przy ulicy Sobieskiego, Żagańskiej, Podgórnej, Poniatowskiego i Czarnieckiego, usunięcie 10 sztuk tam bobrowych na terenie wsi Sieraków i Buczek, konserwację rowu melioracji szczegółowej i odmulanie w Kartowicach i w Siecieborzycach, wyczyszczenie rowu oraz naprawa przepustów drogowych w Dzikowicach, odmulanie cieku przy ulicy Wolności i rowu przy ulicy Podgórnej w Szprotawie, odmulenie oczka wodnego na Błoniach Szprotawskich, kompleksową konserwację rowu w Nowej Koperni oraz naprawę dwu przepustów drogowych w Cieciszowie.
W punkcie interpelacje i zapytania jak na każdej sesji, radni zgłosili szereg spraw do załatwienia. Radny Roman Pakuła wniósł o zmianę nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Ks. Dominika Milewskiego. Radna Monika Zarzecka zgłosiła o doraźne naprawienie i wyrównanie tłuczniem drogi w miejscowości Długie. Radny Maciej Siwicki wystąpił o  podjęcie działań w celu usunięcia z drogi osiedlowej przy ulicy Wieniawskiego spalonego auta. Radny Maciej Pachurka apelował o pilny remont drogi gminnej przy posesji nr 69 w miejscowości Dzikowice. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Andrzej Skawiński  wnioskował o zmianę nazwy ulicy Jedności Klasy Robotniczej i podjęcie działań o wpisanie jej nazwy do wykazu ulic podlegających zmianie w myśl nowej ustawy o dekomunizacji. Mieszkańcy tej ulicy oczekują zmiany nazwy, a realizacja tego zadania w ramach ustawy dekomunizacyjnej zwolni mieszkańców z ponoszenia kosztów wymiany dokumentów. Ponadto, A. Skawiński zwrócił się o monitorowanie przez Urząd komunikacji na trasie Małomice – Szprotawa. Prawdopodobnie od 1 stycznia mają zniknąć kursy, które dla starszych mieszkańców Iławy są jedynym środkiem transportu do centrum miasta. Dwie interpelacje złożył radny Janusz Biliński. Pierwsza dotyczyła remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Siecieborzycach, a druga zniszczenia drogi gruntowej położonej w miejscowości Borowina przy posesji nr 17 i 15 przez podmioty dokonujące wywozu drewna z lasu. Interpelacja ta wywołała dyskusję wśród radnych. Obecny na sesji Nadleśniczy Nadleśnictwa Szprotawa przedstawił działalność przedsiębiorstwa Lasy Państwowe i odpowiadał na zarzuty kierowane pod dresem Nadleśnictwa. Burmistrz obiecał, że w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z osobami bezpośrednio związanymi z przedmiotem interpelacji radnego Bilińskiego, aby móc w tym względzie wypracować stosowne porozumienie.
Oprócz poruszanych wyżej tematów, Rada Miejska w tym dniu podjęła 8 uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szprotawa, dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia, uchwalenia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Szprotawa na lata 2012-2027, ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Szprotawa dla zakładu budżetowego – Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej, zmiany uchwały XXXIII/215/2016 w sprawie współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON