Gospodarka niskoemisyjna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016-2020

Aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016-2020

Dokument do pobrania.

Pozytywna weryfikacja Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawy na lata 2016 – 2020

Pismem z dnia 06.12.2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zawiadomił o pozytywnej weryfikacji dokumentu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020. Pozytywna opinia WFOŚiGW jest niezbędna Gminie przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Unijnych na realizację inwestycji.

Zgoda na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa

W związku z dokonaniem zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, pismami z dnia 6.11.2017 r. wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie uzgodnień o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa.
Aktualizacja Planu polega na uwzględnieniu inwestycji polegających na: termomodernizacji budynku Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o., które będą realizowane przez tę spółkę.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak WZŚ.411.213.2017.DT z 13 listopada 2017 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020.
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NZ.9022.532.2017.AD z 30 listopada 2017 r. stwierdził, że dla ww. dokumentu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę ww. opinie Burmistrz Szprotawy w dniu 6 grudnia 2017 r. odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.Aktualizacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020.
 

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

Burmistrz Szprotawy informuje o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020”.
Konsultacje trwały od 6 do 27 listopada br. Do projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie wniesiono żadnych uwag.
Treść ogłoszenia do pobrania.

Konsultacje społeczne „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020”

Burmistrz Szprotawy zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które odbędą się w dniach od 6 do 27 listopada br.
 
Z projektami dokumentów: Aktualizacji, Bazą inwentaryzacji emisji i Zestawieniem zmian można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, w Wydziale Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej www.szprotawa.pl w zakładce: dla mieszkańców - ochrona środowiska - gospodarka niskoemisyjna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
Wszelkie uwagi należy kierować w ww. terminie:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67 – 300 Szprotawa;
 • ustnie do protokołu, w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Szprotawie;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: e-mail lub e-mail
 • telefonicznie nr tel. 68 376 07 94 – Wydział Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Do pobrania:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016-2020

Dokument do pobrania.

Zgoda na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa

W związku z dokonaniem zmian w projekcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, pismami z dnia 22.08.2016 r. pełnomocnik Gminy Szprotawa wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o podtrzymanie stanowisk w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak WZŚ.411.24.2016.DT z dnia 31 sierpnia 2016r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla skorygowanego dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa.Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NZ.9022.410.2016.AD z dnia 20 września 2016 r. po przeanalizowaniu wprowadzonych modyfikacji stwierdził, iż dla przedmiotowego dokumentu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Biorąc pod uwagę ww. opinie Burmistrz Szprotawy w dniu 30 września 2016 r. odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020.

Czy potrzebna strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa?

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wielkopolskim, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.
 
W związku z powyższym Burmistrz Szprotawy w dniu 12.07.2016 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie uzgodnień o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2020”.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak WOOŚ-I.411.123.2016.DT z dnia 18 lipca 2016r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2020”.
 
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NZ.9022.340.2016.AD z dnia 5 sierpnia 2016 r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2020”.
 
Organy stwierdziły, że realizacja zadań proponowanych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. Przedmiotowy projekt Planu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – Gminy Szprotawy.
 
Głównym celem Planu jest realizacja inwestycji, które poprawią stan powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy. Przedmiotowy Plan dla Gminy Szprotawa ma przyczynić się do osiągnięcia celów, założonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym UE, poprzez:
 • redukcję do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 3 %, w stosunku do roku bazowego, tj. 2015,
 • redukcję do 2020 roku zużycia energii finalnej o 3% w stosunku do roku bazowego, tj. 2015.
 
Program przedstawia terminy realizacji zadań i zestawienie ich kosztów. Realizacja przedstawionych w nim zadań ma na celu poprawę stanu środowiska a tym samym poprawę warunków życia ludzi.
Jednakże w dniu 5.07.2016 r. i 3.08.2016 r. Burmistrz Szprotawy stwierdził konieczność dokonania zamian w projekcie ww. dokumentu poprzez:
 • uzupełnienie zapisów dotyczących gospodarki odpadami,
 • dokonania zmian w zakresie oświetlenia ulicznego,
 • dokonania zmian w katalogu planowanych inwestycji,
 • dokonania zmian kwot inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych i inwestycji termomodernizacyjnych.
 
Po zapoznaniu się z projektem dokumentu w dniu 11.08.2016 r. stwierdzono, iż zmiany zostały wprowadzone przez Wykonawcę.
 
Jednakże w związku z dokonaniem powyższych zmian w projekcie dokumentu, pismami z dnia 22.08.2016 r. Burmistrz Szprotawy wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o podtrzymanie stanowisk w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa.
 

Pozytywna weryfikacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przesłał do naszej gminy zawiadomienie o pozytywnej weryfikacji dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020.
 
Gmina uzyskując pozytywną opinię, może teraz przystąpić do kolejnego etapu ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadania.
 

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

Burmistrz Szprotawy informuje o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020”.
 
Konsultacje trwały od 16.08.2016 r. do 6.09.2016 r. Do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie wniesiono żadnych uwag. Treść ogłoszenia do pobrania.

Konsultacje społeczne "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawy na lata 2016 – 2020”

Konsultacje społeczne dot. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawy na lata 2016 – 2020” w terminie 21 dni, tj. w dniach od 16.08.2016 r. do 6.09.2016 r.
 
Burmistrz Szprotawy, stosownie do art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który zawiera Bazę inwentaryzacji emisji.
 
Z projektem Planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, w Wydziale Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 45 w Szprotawie, pok. nr 16, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
Wszelkie uwagi prosimy kierować w ww. terminie:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67 – 300 Szprotawa;
 • ustnie do protokołu w pok. nr 16 tut. Urzędu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail lub e-mail
 • telefonicznie na nr 68 376 07 94 – Wydział Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON