Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Jednostka Realizująca Projekt

W związku z tym, iż projekt jest współfinansowany ze środków unijnych - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 niezbędnym jest zachowanie obowiązujących w tym zakresie wymogów programowych, proceduralnych, a także wyodrębnienia procesu zarządzania pod względem administracyjnym, finansowym, technicznym oraz monitoringowym.

Dlatego też do procesu wdrażania projektu wymagane było ustanowienie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu tzw. MAO oraz wydzielonych komórek w strukturach Beneficjenta i Podmiotu Umoważnionego.

MAO jest osobą do reprezentowania Beneficjenta-Gminy Szprotawa w kontaktach z Instytucją Wdrażającą-Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawach związanych z realizacją umowy o dofinansowanie. Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pełni osobiście Burmistrz Szprotawy  Józef Rubacha.

W strukturach Beneficjenta oraz Podmiotu Upoważnionego, odrębnymi zarządzeniami kierowników jednostek utworzono specjalne komórki wewnętrzne zajmujące się realizacją zadań przewidzianych w projekcie. W strukturze Urzędu Miejskiego w Szprotawie  powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), a w spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. Zespół realizujący Część Rozszerzoną Projektu (Cz.R.Projektu).

W ramach JRP utworzono następujące stanowiska:
 • Kierownik JRP (Z-ca MAO)
 • Stanowisko ds. technicznych,
 • Stanowisko pomoc administracyjna,
 • Stanowisko ds. finansowo-księgowych,
 • Stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości,
 • Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych.
Natomiast w skład Zespołu pracowników realizujących Cz.R.Projektu wchodzą stanowiska:
 • Kierownik Zespołu
 • Specjalista ds.technicznych
 • Stanowisko ds. technicznych i środowiskowych
 • Stanowisko ds. administracyjnych i finansowo-księgowych
W zakresie realizacji przedsięwzięcia Beneficjent i Podmiot Upoważniony zawarły umowę współpracy, która reguluje zasady współpracy i zakres zadań przewidzianych postanowieniami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, obowiązującymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ.

Do zadań JRP należy w szczególności:
- realizacja Projektu poprzez zarządzanie i wdrażanie rzeczowe oraz finansowe przy stosowaniu procedur i formularzy zgodnie z Wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- sporządzanie i aktualizacja harmonogramu realizacji Projektu, Planu Finansowania Projektu oraz innych sprawozdań i informacji dla Instytucji Pośredniczącej,
- zawieranie przez upoważnionych przedstawicieli beneficjenta Kontraktów z Wykonawcami,
- zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu w imieniu i na rzecz beneficjenta,
- uzyskanie i przyjęcie do realizacji projektów budowlanych dla zadań objętych Projektem wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa polskiego,
- udział w organizowanych naradach koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych Projektem,
- zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,
- zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu, w tym przez współpracę z Inżynierem Kontraktu zgodnie z postanowieniami odpowiednich Umów z Wykonawcą,
- zorganizowanie przeprowadzenia audytu finansowego realizacji całego Projektu, po upływie każdego roku obrachunkowego.

Do zadań Zespołu Pracowników realizujących Cz.R.Projektu we współpracy z Beneficjentem należy:
- realizacja Kontraktów 17, 18 i 19 Projektu poprzez zarządzanie i wdrażanie rzeczowe oraz finansowe przy stosowaniu procedur i formularzy zgodnie z Wytycznymi POIiŚ,
- sporządzanie i aktualizacja harmonogramu realizacji Kontraktów, Planów Finansowania Kontraktów oraz sprawozdań i innych informacji dla Beneficjenta,
- zawieranie umów z Wykonawcami na realizację w/w Kontraktów przez Podmiot Upoważniony,
- zarządzanie płatnościami na rachunku Cz.R. Projektu w imieniu i na rzecz Podmiotu Upoważnionego,
- uzyskanie i przyjęcie do realizacji projektów budowlanych dla zadań objętych Cz.R.Projektu wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa polskiego,
- udział worganizowanych naradach koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych w Cz.R.Projektu,
- zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz z godnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,
- zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Cz.R.Projektu, w tym przez współpracę z Inżynierem Kontraktu zgodnie z postanowieniami odpowiednich Umów z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu,
- zorganizowanie przeprowadzenia audytu finansowego realizacji Cz.R.Projektu, po upływie każdego roku obrachunkowego.

Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu są:

Instytucja Certyfikująca (IC) – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - www.mrr.gov.pl
Instytucja Zarządzająca (IZ) - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca (IP) – minister właściwy ds. środowiska- www.mos.gov.pl
Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze- www.wfosigw.zgora.pl
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa