Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
„Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”.
 
Cel główny projektu:
Ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk kryzysowych na obszarze zdegradowanym „Śródmieście” w Szprotawie oraz wzmocnienie jego wewnętrznego potencjału poprzez nadanie obszarowi objętemu projektem nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. 
 
Cele szczegółowe:
 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru „Śródmieście” poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznych oraz poprawę dostępności i jakości usług publicznych w wyniku stworzenia Centrum Aktywności Społecznej.
 2. Zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru „Śródmieście”, poprzez stworzenie możliwości wdrożenia narzędzi ekonomii społecznej i wsparcia aktywności gospodarczej i wzrostu zatrudnienia.
 3. Rozwój infrastruktury technicznej w obszarze „Śródmieścia”, służącej wsparciu potrzeb mieszkańców poprzez modernizację nieużytkowanego zabytkowego obiektu Klasztoru Magdalenek i zaniedbanego terenu do niego przylegającego.
Krótki opis projektu:
Inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku klasztoru Magdalenek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zmianą sposobu jego użytkowania. W ramach robót budowlanych nastąpi przebudowa pomieszczeń, dobudowa budynku parterowego wraz z windą zewnętrzną w południowo-wschodniej części budynku oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie nowego dojścia do budynku, chodników, schodów terenowych oraz placu utwardzonego pełniącego funkcję letniego ogródka i miejsca do odpoczynku. Przebudowie ulegnie oświetlenie zewnętrzne. Powstanie też parking dla samochodów osobowych.
Realizacja zadania zaplanowana została z udziałem partnera – Powiatu Żagańskiego, którego rola będzie polegała na doradztwie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia zamówienia publicznego inwestycji. Jednocześnie Partner będzie prowadził działania informacyjno-promocyjne w postaci umieszczania informacji na temat projektu i przebiegu jego realizacji na swojej stronie internetowej. Współpraca będzie dotyczyła również monitorowania prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. 
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 1. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim
 2. Studium wykonalności
 3. Roboty budowlano-montażowe
 4. Nadzór inwestorski – inspektor nadzoru
 5. Nadzór archeologiczny
 6. Promocję projektu 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-00 zawartej w dniu 15 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, poddziałanie 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Całkowita wartość projektu wg. aneksu do umowy o dofinansowanie: 5.606.495,45 zł brutto
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.119.447,76 zł
Dofinansowanie: 3.501.530,54 zł
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa):  2.104.964,91 zł
Wkład własny partnera (Powiatu Żagańskiego): 0,00 zł brutto
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: marzec 2016 r.
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: marzec 2017 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: wrzesień 2018 r.
Zakończenie finansowej realizacji projektu: październik 2018 r.
 
Planowane efekty:
Centrum Aktywności Społecznej będzie miejscem aktywizacji międzypokoleniowej w celu zmniejszenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Przebudowane pomieszczenia będą wykorzystywane z przeznaczeniem:
 • na prowadzenie baru i kawiarni przez spółdzielnię socjalną, której działalność będzie opierała się na  społecznej reintegracji jej członków;
 • dla organizacji pozarządowych (Uniwersytet Trzeciego Wieku), które będą prowadziły działania w zakresie edukacji i rozwoju sprawności intelektualnej, działalności kulturalnej, działalności twórczej artystycznej, promowania zdrowia i zdrowego trybu życia oraz utrzymania sprawności fizycznej;
 • na punkt informacji turystycznej i promocję lokalnej przedsiębiorczości;
 • na izbę historii, która będzie zbiorem kilku tysięcy najstarszych i najciekawszych eksponatów, zdjęć i dokumentów związanych z historią Szprotawy oraz okolic.
Realizacja projektu umożliwi nadanie obiektowi zdegradowanemu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystyczno-rekreacyjnych. Stworzy dogodne warunki lokalowe do prowadzenia zajęć o charakterze społeczno-edukacyjnych. Mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji  i aktywizacji społecznej. Powstaną nowe miejsca pracy. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawi estetykę obszaru i infrastruktury technicznej. Ostatecznie w wyniku realizacji projektu obszar rewitalizacji zostanie ożywiony społecznie i gospodarczo.  
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu: 
Wskaźniki produktu:
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
 • otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana  na obszarach miejskich – 1173,55 m2
 • powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,16 ha 
Wskaźniki rezultatu:
 • liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 2 osoby
 • liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym – 6 szt.
 
 
 
Zaktualizowano dnia 21.09.2018 r.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa