Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Inwestycje

Najważniejsze inwestycje w Gminie Szprotawa w 2017 r.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w 2017 roku udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, dzięki którym gmina rozwija się pod względem społecznym i gospodarczym. Zadania finansowane były zarówno ze środków własnych, jak i ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych.

Przedszkole na Waszyngtona

Już za parę miesięcy, przy ul. Waszyngtona w Szprotawie powstanie nowoczesny publiczny obiekt przedszkolny, który pomieści 140 przedszkolaków. Od początku sierpnia 2017 r. trwają roboty budowlano-montażowe, które wykonuje P.P.H.U. „JOKPOL” Józef Kołodziej z Lasek. Sprzyjająca pogoda i szybkie tempo prac wskazują, że inwestycja zakończy się w terminie. Jeszcze niedawno w miejscu obecnej budowy stał postawiony 30 lat temu obiekt przedszkolny, pokryty papą bitumiczną z nieszczelną stolarką okienną i drzwiową oraz starymi żeliwnymi grzejnikami. Był on niezdatny do dalszego użytkowania.Obiekt budowany jest w technologii mieszanej: część centralna z piwnicą o konstrukcji murowanej żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego.
 
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Całkowita wartość projektu wynosi 5.353.951,97 zł, w tym dofinansowanie unijne 3.965.639,95 zł.
Więcej informacji na temat postępów realizacji projektu można uzyskać pod adresem: https://szprotawa.pl/PL/3258/Aktualnosci/
 

Remont budynku Magdalenek

Od 8 miesięcy trwa przebudowa budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Połowa prac budowlanych została wykonana. Budynek ma zostać oddany do użytku w lipcu 2018 r.  Wykonawca konsekwentnie dąży do zrealizowania inwestycji w terminie. Po dokonanych robotach rozbiórkowych przygotował budynek do prac podczas zimy. Wzmocnił konstrukcję dachu, wstawił okna połaciowe i położył nowe pokrycie dachowe. W dalszej kolejności na parterze wylał posadzkę. Wykonał tynki renowacyjne. Na I i II kondygnacji budynku zamontował sufity podwieszane. Na poddaszu postawił ścianki działowe. Wykonał wewnętrzne instalacje elektryczne, klimatyzacji i wentylacji oraz centralnego ogrzewania. Usunął elewację na zewnętrznej stronie budynku. Zakończył prace archeologiczno-konserwatorskie. Obecnie jest w trakcie wymiany stolarki okiennej. Prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 
Inwestycja jest realizowana w ramach programu rewitalizacji, na którą gmina pozyskała 3,5 mln złotych w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Więcej informacji na temat postępu prac budowlanych można uzyskać pod adresem: https://szprotawa.pl/PL/3261/Aktualnosci/
 
 

Inwestycje drogowe

 • Wybudowany został 150 m odcinek drogi, która połączyła ul. Nową z terenami inwestycyjnymi. Zwiększyło to w dużej mierze atrakcyjność Podstrefy Szprotawa, na obszarze której ulokowało się w ostatnim czasie dwóch inwestorów. W ramach robót położona została asfaltowa nawierzchnia drogi  wraz z pełną infrastrukturą tj. chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym. Ponadto wykonano 1 km kanalizację teletechniczną. Wykonawcą robót była firma ATA-TECHNIK z Budzynia.
 
 • Wykonano kompleksową modernizację nawierzchni trzech ulic w dzielnicy Sowiny: 1-go Maja, Asnyka i Kilińskiego. Ulice Asnyka i Kilińskiego po modernizacji posiadają nawierzchnię z kostki betonowej oraz wykonane odwodnienie. Ulica 1-go Maja posiada obecnie nawierzchnię asfaltową, a jej pobocze zostało utwardzone destruktem asfaltowym i utrwalone emulsją asfaltową z grysem kamiennym. Wykonawcą była firma DUBIEL Władysław Dubiel ze Szprotawy.
 
 • Zmodernizowano nawierzchnię parkingów przy Szkole Podstawowej i przy ul. Brzozowej w Wiechlicach. Wykonane zostały drogi wewnętrzne z kostki betonowej i stanowiska postojowe o nawierzchni z kruszywa łamanego. Wykonawcą zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego była firma DUBIEL Władysław Dubiel ze Szprotawy.

Modernizacja oświetlenia

Ruszył kolejny etap modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Szprotawa. Do tej pory wymieniono 260 opraw wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na oprawy typu LED. Wykonano tez odcinek sieci w miejscowości Siecieborzyce. W tym roku planowane jest jeszcze wykonanie oświetlenia ul. Sienkiewicza oraz oświetlenie na terenie osiedla mieszkaniowego w Siecieborzycach. Wykonawcą zadania jest ENEA Oświetlenie z Poznania.
 

Modernizacja obiektów oświatowych

W Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie oraz w Szkole Podstawowej w Wiechlicach filia Leszno Górne kompleksowo wymienione zostały stare przewody elektryczne wraz z tablicą rozdzielczą i oświetleniem. Wykonawcą zadań była firma EL-SUR ze Szprotawy. Dodatkowo, w szkole w Wiechlicach zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Prace wykonała firma P.W. Hydro - Eco ze Szprotawy.
 
 

Najważniejsze inwestycje w Gminie Szprotawa w 2016 r.

Najważniejsze inwestycje w Gminie Szprotawa w 2016 roku
 
Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w mijającym roku udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, dzięki którym gmina rozwija się pod względem społecznym i gospodarczym. Budowane i remontowane były drogi, chodniki, placówki oświatowe oraz świetlice wiejskie. Zadania finansowane były zarówno ze środków własnych, jak i ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych.
 
 • Modernizacja drogi i przystanku autobusowego w Nowej Koperni
  Przy znacznym wsparciu finansowym  spółki  K. Schroeder Polska Sp. z.o.o., zmodernizowana została nawierzchnia drogi gminnej, stanowiącej dojazd do siedziby spółki oraz pól uprawnych, a także położona została nawierzchnia asfaltowa przy przystanku autobusowym.

   
 • Modernizacja nawierzchni ulic osiedla Piastowskiego
  Nawierzchnie ulic: Robotniczej, Mieszka I, Wyszyńskiego, 11-go Listopada, Witosa, Wieniawskiego oraz Sikorskiego zostały wyrównane destruktem asfaltowym, a następnie utrwalono je poprzez wykonanie natrysku emulsją asfaltową z posypką z grysu bazaltowego.

   
 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziećmiarowice
  Zakres robót obejmował odwodnienie drogi, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników. Zadanie współfinansowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witkowie
  W ramach prac wykonana została elewacja budynku oraz pomalowano wnętrze świetlicy wiejskiej.

   
 • Modernizacja Zespołu Szkół w Wiechlicach
  Realizacja zadania polegała na wymianie w całości instalacji elektrycznej, która dostosowana została do obowiązujących norm. Zaadaptowane zostało również pomieszczenie szatni na salę lekcyjną.
   
 • Modernizacja Zespołu Szkół w Wiechlicach filia Leszno Górne
  W ramach zadania wymieniono częściowo instalację elektryczną, zaadaptowano pomieszczenie szatni na świetlicę, a sekretariat na nowoczesną salę lekcyjną. 
   
 • Wykonanie elewacji przedszkola przy ul. Parkowej
  Prace polegały na dociepleniu klatki schodowej, wykonaniu podbitki dachowej oraz uzupełnieniu i pomalowaniu elewacji.

   
 • Modernizacja dróg w obrębie wsi Buczek
  Przy znacznym wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Lubuskiego zmodernizowana została nawierzchnia dróg gminnych w obrębie wsi Buczek, stanowiących dojazd do tej miejscowości oraz do pól uprawnych. W ramach robót wykonana została nawierzchnia z mielonego gruzu betonowego i tłucznia.

   
 • Przebudowa ulicy Szewskiej w Lesznie Górnym
  Zakres robót obejmował odwodnienie drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

   
 •  Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 przy Pl. Kościelnym w Szprotawie
  W ramach zadania wzmocniona została konstrukcja dachu, wymienione zostały na nowe łaty wraz z dachówką oraz przemurowane kominy.

   
 • Wykonanie chodnika w miejscowości Sieraków
  Roboty obejmowały budowę chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

   
 • Modernizacja dróg gminnych
  W ramach modernizacji dróg wykonano nowe „nakładki” z mieszanki asfaltowej na odcinkach ulic Akacjowa, Brzozowa i Klonowa w Wiechlicach, Parkowej i Waszyngtona w Szprotawie. Wykonano również nową nawierzchnię asfaltową ul. Sądowej w Szprotawie. Łącznie wykonano ponad 8.500 m2 nowej nawierzchni.  
   
 • Siłownie zewnętrzne w Nowej Koperni i Sierakowie
  Nowe mini siłownie zewnętrzne w miejscowościach Nowa Kopernia oraz Sieraków są doskonałym miejscem zarówno dla osób młodych i aktywnych, jak i starszych, które cenią zdrowy styl życia. Wszystkie dotychczas powstałe siłownie zewnętrzne są ogólnodostępne i bezpłatne.


   
 • Wymiana opraw oświetleniowych w centrum miasta
  W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne w centrum miasta. Wymieniono stare ponad 20 letnie oprawy na nowe energooszczędne wykonane w technologii LED. Wymieniono 45 opraw. Moc oprawy przed modrenizacją wynosiła 70 W, po wymianie 35 W. Poza tym nowe oprawy charakteryzują się większą efektywnością świetlną.

   
 • Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. 3-go Maja w Szprotawie
  Powstała kolejna siłownia w parku przy ul. 3 Maja w Szprotawie. Jest ona częścią rozbudowywanego przez gminę od kilku lat terenu rekreacyjnego, na którym zwiększa się oferta aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Terenowe urządzenia sportowe, które zostały przekazane mieszkańcom z pewnością przyczynią się do większej integracji społecznej oraz aktywizacji tych, którzy pozostają w domach bez pomysłu na wykorzystanie czasu wolnego. Ogólnodostępna, bezpłatna i nowoczesna  napowietrzna siłownia, propaguje zdrowy rozwój i funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Mieszkańcy mogą poprawić swą kondycję korzystając z 10 urządzeń. Dodatkowo Gmina wykonała odpowiednie podłoże, ogrodzenie i oświetlenie. Jest profesjonalnie, bezpiecznie i nowocześnie.
 
Ponadto gmina dofinansowała dwa zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu, tj.
 • Budowę ścieżki rowerowej Szprotawa – Małomice

   
 • Budowę chodnika w miejscowości Dzikowice
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa