Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Historyczne Magdalenki odzyskują świetność

Już po wakacjach budynek po dawnym klasztorze Magdalenek będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców Szprotawy i turystów. Pozostawiony w śródmieściu Szprotawy pustostan odzyskuje swoją świetność, a to wszystko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
czytaj dalej

Magdalenki - rok prac rewitalizacyjnych za nami

7 kwietnia 2018 r. minął rok, od kiedy trwają prace budowlano-montażowe przy przebudowie budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Proces rewitalizacji budynku powoli dobiega końca. Niebawem powstanie w nim Centrum Aktywności Społecznej.
 
Prace przy przebudowie zabytkowego obiektu, położonego w centrum śródmieścia przebiegają bardzo sprawnie. Na parterze budynku położono płytki ścienne. Na pierwszej kondygnacji budynku wykonano tynki renowacyjne i gładzie szpachlowe. Na drugiej kondygnacji zamontowano lampy oświetleniowe. Obecnie w toaletach kładzione są płytki ścienne. W dalszej kolejności na tych piętrach położone zostaną panele podłogowe, pomalowane ściany i zamontowane drzwi. Na całym poddaszu w poszczególnych biurach i sali konferencyjnej położono już panele podłogowe. Zamontowano lampy oświetleniowe oraz drzwi. Prace na poddaszu zakończą się lada moment. Zbito całkowicie tynki na wszystkich ścianach, poza stroną północną. Na dobudówce wykonano konstrukcję dachową. Aktualnie trwają tam parce związane z położeniem instalacji sanitarnej i elektrycznej. W ramach dalszego etapu prac wykonywana będzie elewacja, winda i zagospodarowanie placu przed budynkiem.
Inwestycja jest jednym z podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanym w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji przy wsparciu ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Warto wspomnieć!
W budynku powstanie Centrum Aktywności Społecznej, które będzie miejscem aktywizacji międzypokoleniowej, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Magdalenki - rok prac rewitalizacyjnych za nami

Koniec unijnej inwestycji już za kilka miesięcy

Już za kilka miesięcy w zabytkowym, zrewitalizowanym budynku po dawnym klasztorze Magdalenek zostanie utworzone centrum społeczno-kulturalne. Z pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe działające społecznie na rzecz szprotawian.
Wykonawca nie zwalnia z tempa prac pomimo, że inwestycja prowadzona jest pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.
Zakończył już prace konserwatorskie. Na poddaszu wykonał klimatyzację i jednokrotnie pomalował ściany. Obecnie montuje drzwi.
Na I i II piętrze kładzie tynki renowacyjne i gładzie szpachlowe na ścianach, aby już na początku kwietnia przystąpić do prac malarskich.
Na parterze zaś odrestaurował sztukaterię oraz przygotował ściany pod malowanie.
W dalszej kolejności przystąpi do położenia płytek ściennych i podłogowych. Na zewnątrz zbija tynki na elewacji od strony południowo-wschodniej. Wkrótce przystąpi do prac związanych z wykonaniem konstrukcji dachowej dobudówki.
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin ich zakończenia przypada na dzień 31.07.2018 r. Budynek po przebudowie będzie spełniał jednocześnie kilka funkcji, tj. społeczne, kulturalne, turystyczne, gospodarcze, rekreacyjne i edukacyjne. Na parterze znajdzie się punkt informacji turystycznej i lokalnej przedsiębiorczości oraz kawiarnia. Na pierwszym piętrze zostanie utworzony klub „Senior+”. Drugie piętro będzie zostanie przeznaczone na izbę historii. Natomiast na poddaszu, swoją działalność będą mogły prowadzić lokalne organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Szprotawy. W obiekcie będzie można korzystać również z sal konferencyjnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Koniec unijnej inwestycji już za kilka miesięcy

Pół roku do zakończenia przebudowy Magdalenek

Tylko pół roku pozostało wykonawcy do zakończenia przebudowy budynku położonego przy Placu Kościelnym 2 w Szprotawie. Wówczas zostanie oddany do użytku obiekt, w którym będzie znajdował się punkt informacji turystycznej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, izba historii oraz kawiarnia.
Przebudowa z rozbudową budynku, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie trwa od kwietnia ubiegłego roku. Unijną inwestycję realizuje Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazowych ze Szprotawy. W ostatnim okresie wykonawca zakończył badania archeologiczno-konserwatorskie. Wymienił w całym budynku stolarkę okienną. Zrobił centralne ogrzewanie. Położył instalację klimatyzacji i wentylacji. Na sufitach wszystkich kondygnacji wykonał gładzie gipsowe. Na poddaszu wypiaskował ściany. Obecnie wykonuje prace konserwatorskie sklepień na I piętrze. Jednocześnie na zewnątrz rozpoczął prace związane z budową windy i dobudówki. Wylał płytę fundamentową i wykonał otwory wejściowe na poszczególnych kondygnacjach budynku. Natomiast w przypadku dobudówki wymurował ściany konstrukcyjne i działowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Gmina wyda na realizację inwestycji ponad 5,2 mln złotych, z czego 3,5 mln dotacji otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Pół roku do zakończenia przebudowy Magdalenek

Umowa o dofinansowanie Magdalenek aneksowana

18.01.2018 r. burmistrz Józef Rubacha podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  
Aneks jest efektem akceptacji Instytucji Zarządzającej, aby powstałe oszczędności poprzetargowe wykorzystać na częściowe sfinansowanie dodatkowych robót budowlanych związanych z odrestaurowaniem renesansowej sali wraz z piwnicą, które odkryto podczas prowadzonych badań architektonicznych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu, która wynosi 5.225.707,74 zł. Dofinansowanie pozostało na tym samym poziomie, tj. 3.501.530,54 zł.
Warto wspomnieć!
Prowadzone podczas inwestycji wszechstronne badania archeologiczno-konserwatorskie i architektoniczne ujawniły wiele elementów pierwotnej, średniowiecznej i renesansowej budowli. Do najcenniejszych odkryć należy unikatowa w skali województwa sklepiona sala z końca XVI w. oraz znajdujące się pod nią pomieszczenie średniowiecznej piwnicy, które prawdopodobnie stanowiły pierwotnie refektarz. Wg. badaczy mogą to być jedne z najstarszych w naszym regionie zabytków architektury klasztornej. Wyjątkowa wartość tego odkrycia wynika z faktu, iż przed przystąpieniem do prowadzonej inwestycji, dawną strukturę architektoniczną klasztoru uważano za niemal całkowicie utraconą wskutek licznych przekształceń gmachu w trakcie jego wielowiekowej historii. Wykonanie konserwacji oraz prawidłowe zagospodarowanie i wyeksponowanie reprezentacyjnej renesansowej sali wraz ze średniowieczną piwnicą, z uwagi na ich szczególną wartość historyczną i kulturową oraz autentyczność przyczynią się do podniesienia rangi i atrakcyjności turystycznej obiektu, miasta i regionu.

Poznajmy dzieje budynku sióstr Magdalenek

700 lat minęło od powstania budynku klasztoru sióstr Magdalenek w Szprotawie. Jak wyglądały jego dzieje? O tym mówią przeprowadzone badania architektoniczne.
 
Już samo położenie budynku byłego klasztoru sióstr Magdalenek w zespole urbanistyczno-krajobrazowym miasta, wpisanym do rejestru zabytków wskazywało, że inwestycja dostarczy nam wiele nowych historycznych faktów. Odkryte podczas rozpoczętych robót budowlanych średniowieczne mury kamienne, ceglana nowożytna zabudowa, czy też renesansowa sala pokazują, że budynek przechodził kilka faz budowlanych. Przeprowadzone badania architektoniczne w dolnych partiach przyziemia, parteru oraz pierwszego piętra określiły chronologię przekształceń budynku w zasięgu północnego skrzydła dawnego klasztoru od początku XIV do początku XX w.
Faza I (Gotyk) – 1314 r. - budynek klasztoru - obiekt pokrywający się obrysem z obecnym powstał przed 1314 r. z fundacji księżnej Mechtyldy oraz jej syna księcia Henryka IV Wiernego. Wzniesiono dwukondygnacyjny budynek o planie prostokąta o wymiarach około 40,6 m na 11,3 m nakryty dachem dwuspadowym ujętym trójkątnymi szczytami. Jego ceglane elewacje piętra posiadały bogatą artykulację, na którą składały się ostrołuczne okna z profilowanymi krawędziami otworów, odcinkowe oraz ostrołuczne wnęki o prostych i profilowanych ościeżach oraz fryzy ceglane. We wnętrzu, w zachodniej partii, ukształtowano dużą salę, a pozostałe podziały wykonano ścianami drewnianymi.
Faza II (Gotyk) – II poł. XIV w. – przebudowa wnętrz i skrzydła wschodniego - dobudowano skrzydło wschodnie, a we wnętrzu północnego wydzielono na dwóch poziomach sale we wschodniej partii, które połączono arkadowym gankiem z kościołem.
Faza III (Renesans) – sala z filarem (przełom XVI i XVII w.) - oba te wnętrza nakryto sklepieniami opartymi na centralnym filarze oraz wprowadzono pod nimi piwnicę.
Faza IV (Barok)  - przebudowa partii zachodniej (schyłek XVII w.) - prawdopodobnie po pożarze w 1672 r. dokonano drobnych przekształceń w zasięgu zachodniej partii skrzydła klasztoru. W elewacji szczytowej przebito dwa niewielkie kwadratowe okna które doświetliły salę gotycką na piętrze.
Faza V (Barok) - odbudowa klasztoru (po 1702 r.) - kolejna przebudowa barokowa zrealizowana została po pożarze w 1702 r., kiedy to budynek podwyższono o jedną kondygnację, nakryto nowym dachem czterospadowym i wykonano nowy wystrój elewacji. We wnętrzach wprowadzono zachowane do dziś podziały obejmujące dwie sale od południa, korytarz wzdłuż elewacji północnej oraz pomieszczenia przy stronie zachodniej. Wtedy też, znajdującą się tu salę gotycką nakryto sklepieniem czteropolowym opartym na centralnym filarze i wprowadzono pod nią sklepioną piwnicę.
Faza VI  - przebudowa około 1850 roku - przekształcenia zrealizowane w połowie XIX w. wprowadziły nowy neoklasycystyczny wystrój elewacji. We wnętrzach zmiany podyktowane były znacznym podwyższeniem terenu od strony północnej i wprowadzeniem nowego wejścia z placu kościelnego. Spowodowały one zmiany poziomów użytkowych w przyziemiu oraz przekształcenie dolnych biegów schodów.
Faza VII - przebudowa około 1935 roku - w trakcie remontu zrealizowanego w drugiej połowie lat 30-tych XX w. uproszczono neoklasyczny wystrój elewacji, zmieniono układ sali renesansowej na pierwszym piętrze rozbierając jej sklepienie, a na drugim - wprowadzono toalety w paśmie zachodnim. Badania  architektoniczne przeprowadzone zostały przez historyka architektury dr. inż. arch. Andrzeja Legendziewicza z Wrocławia w oparciu o zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Poznajmy dzieje budynku sióstr Magdalenek

Przebudowa Magdalenek przebiega sprawnie

Nieużytkowany od kilku lat budynek po dawnym klasztorze Magdalenek przechodzi gruntowną przemianę. Położony w samym centrum śródmieścia pustostan zostanie zagospodarowany na Centrum Aktywności Społecznej. Wykonawca konsekwentnie dąży do zrealizowania inwestycji w terminie.
Prace budowlano-montażowe przebiegają bez większych utrudnień. Na parterze wylana została posadzka. Położono tynki renowacyjne. Na II kondygnacji budynku montowane są sufity podwieszane. Na poddaszu zostały postawione ścianki działowe oraz wykonywane są wewnętrzne instalacje elektryczne, klimatyzacji i wentylacji. Jednocześnie kontynuowane są badania konserwatorsko-archeologiczne i architektoniczne, które zakończą się do końca tego miesiąca.
Dobiegają końca prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania. W bieżącym tygodniu wykonawca przystępuje do wymiany stolarki okiennej.
Zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania ma nastąpić do 31.07.2018 r.
 
Przypomnijmy!
Pomysł zagospodarowania budynku na cele społeczno-kulturalne podlegał konsultacjom społecznym i uzyskał pozytywną opinię szprotawskiej Rady Miejskiej oraz Zarządu Województwa Lubuskiego.
Inwestycja jest realizowana w ramach programu rewitalizacji, na którą gmina pozyskała 3,5 mln złotych w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przebudowa Magdalenek przebiega sprawnie

Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana

Od 6 miesięcy trwa przebudowa budynku po byłym klasztorze Magdalenek. Zaawansowanie prac wynosi 25%. Budynek ma zostać oddany do użytku w lipcu 2018 r.   
 
Wykonawca zrealizował już jedną czwartą robót budowlano-montażowych. Wzmocnił konstrukcję dachu oraz płożył pokrycie dachowe. Wstawił nowe okna połaciowe i zrobił obróbki blacharskie. Położył instalację kanalizacyjną. Wzmocnił konstrukcję i wykonał izolację stropu poddasza. Obecnie wykonuje instalację centralnego ogrzewania. Na I i II kondygnacji budynku montuje konstrukcję pod sufity podwieszane. Jednocześnie kładzie tynki renowacyjne i wapienne. Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość dotychczas wykonanych robót na koniec III kwartału br. wyniosła 1,2 mln złotych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana

Zobacz, co dzieje się na placu budowy!

Punkt informacji turystycznej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, izba historii - to wszystko powstanie jesienią przyszłego roku po gruntownej przebudowie budynku Magdalenek.
Wykonawca zakończył roboty rozbiórkowe. Rozebrał dach oraz wzmocnił częściowo jego elementy konstrukcyjne. Położył wewnętrzne instalacje wodociągowe. Zbił częściowo elewację na południowo-północnych ścianach budynku. Aktualnie prowadzi prace murarskie. Stawia ścianki działowe. Wykonuje instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. W dalszej kolejności przystąpi do robót stolarko-ślusarskich oraz tynkarskich. W IV kwartale br. planuje zakończyć prace archeologiczno- konserwatorskie. Jednocześnie poza pracami wykonawcy gmina prowadzi badania architektoniczne. Ich wyniki pozwolą na dokonanie oceny wartości poszczególnych elementów zabytkowej budowli oraz będą stanowiły podstawę do określenia prawidłowych pod względem konserwatorskim dalszych prac, umożliwiając jednocześnie pełną ochronę jej struktury.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zobacz, co dzieje się na placu budowy!

Unikatowe odkrycie w Magdalenkach

Renesansowa sala z końca XVI wieku to kolejne niepowtarzalne odkrycie podczas prowadzonych badań architektonicznych w dawnym budynku klasztoru Magdalenek. Co dalej z nią będzie, zdecyduje wojewódzki konserwator zabytków.
W dawnym budynku klasztoru Magdalenek poza pracami budowlano-montażowymi trwają badania architektoniczne.
W trakcie ich prowadzenia, w przyziemiu, we wschodniej części budynku odsłonięto unikatową w skali województwa lubuskiego renesansową salę z końca XVI wieku. Założono ją na planie zbliżonym do kwadratu, z czteropolowym sklepieniem krzyżowym opartym na centralnym filarze.
Niezwykłość sali podkreślają odsłonięte podczas prac badawczych relikty gotyckiego wystroju z I połowy XIV wieku obejmujące: wnękę oświetleniową oraz zablokowany otwór okienny, a także zejście do sklepionej piwnicy. Przypuszczać można, że odkryta sala renesansowa mogła być refektarzem, czyli pomieszczeniem służącym jako jadalnia w ówczesnym klasztorze.
W świetle badań należy uznać ją za najstarsze wnętrze zachowane w obecnym budynku klasztoru, a także jedno z najstarszych wnętrz tego typu na ziemi lubuskiej. Duża wartość historyczna i estetyczna sali wskazuje na konieczność jej pełnej ekspozycji z uwidocznieniem odsłoniętych reliktów gotyckich oraz układu renesansowego sklepienia opartego na centralnym filarze, w tym odkrytej pod nią piwnicy.
Oba te wnętrza tworzą niezwykły, rzadko spotykany układ pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem refektarza w strukturze klasztoru. Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecyduje, czy wystrój sali należy poddać zabiegom konserwatorskim mającym na celu jego zachowanie i ekspozycję.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Unikatowe odkrycie w Magdalenkach

1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa