Aktualności

Poznajmy dzieje budynku sióstr Magdalenek

700 lat minęło od powstania budynku klasztoru sióstr Magdalenek w Szprotawie. Jak wyglądały jego dzieje? O tym mówią przeprowadzone badania architektoniczne.
 
Już samo położenie budynku byłego klasztoru sióstr Magdalenek w zespole urbanistyczno-krajobrazowym miasta, wpisanym do rejestru zabytków wskazywało, że inwestycja dostarczy nam wiele nowych historycznych faktów. Odkryte podczas rozpoczętych robót budowlanych średniowieczne mury kamienne, ceglana nowożytna zabudowa, czy też renesansowa sala pokazują, że budynek przechodził kilka faz budowlanych. Przeprowadzone badania architektoniczne w dolnych partiach przyziemia, parteru oraz pierwszego piętra określiły chronologię przekształceń budynku w zasięgu północnego skrzydła dawnego klasztoru od początku XIV do początku XX w.
Faza I (Gotyk) – 1314 r. - budynek klasztoru - obiekt pokrywający się obrysem z obecnym powstał przed 1314 r. z fundacji księżnej Mechtyldy oraz jej syna księcia Henryka IV Wiernego. Wzniesiono dwukondygnacyjny budynek o planie prostokąta o wymiarach około 40,6 m na 11,3 m nakryty dachem dwuspadowym ujętym trójkątnymi szczytami. Jego ceglane elewacje piętra posiadały bogatą artykulację, na którą składały się ostrołuczne okna z profilowanymi krawędziami otworów, odcinkowe oraz ostrołuczne wnęki o prostych i profilowanych ościeżach oraz fryzy ceglane. We wnętrzu, w zachodniej partii, ukształtowano dużą salę, a pozostałe podziały wykonano ścianami drewnianymi.
Faza II (Gotyk) – II poł. XIV w. – przebudowa wnętrz i skrzydła wschodniego - dobudowano skrzydło wschodnie, a we wnętrzu północnego wydzielono na dwóch poziomach sale we wschodniej partii, które połączono arkadowym gankiem z kościołem.
Faza III (Renesans) – sala z filarem (przełom XVI i XVII w.) - oba te wnętrza nakryto sklepieniami opartymi na centralnym filarze oraz wprowadzono pod nimi piwnicę.
Faza IV (Barok)  - przebudowa partii zachodniej (schyłek XVII w.) - prawdopodobnie po pożarze w 1672 r. dokonano drobnych przekształceń w zasięgu zachodniej partii skrzydła klasztoru. W elewacji szczytowej przebito dwa niewielkie kwadratowe okna które doświetliły salę gotycką na piętrze.
Faza V (Barok) - odbudowa klasztoru (po 1702 r.) - kolejna przebudowa barokowa zrealizowana została po pożarze w 1702 r., kiedy to budynek podwyższono o jedną kondygnację, nakryto nowym dachem czterospadowym i wykonano nowy wystrój elewacji. We wnętrzach wprowadzono zachowane do dziś podziały obejmujące dwie sale od południa, korytarz wzdłuż elewacji północnej oraz pomieszczenia przy stronie zachodniej. Wtedy też, znajdującą się tu salę gotycką nakryto sklepieniem czteropolowym opartym na centralnym filarze i wprowadzono pod nią sklepioną piwnicę.
Faza VI  - przebudowa około 1850 roku - przekształcenia zrealizowane w połowie XIX w. wprowadziły nowy neoklasycystyczny wystrój elewacji. We wnętrzach zmiany podyktowane były znacznym podwyższeniem terenu od strony północnej i wprowadzeniem nowego wejścia z placu kościelnego. Spowodowały one zmiany poziomów użytkowych w przyziemiu oraz przekształcenie dolnych biegów schodów.
Faza VII - przebudowa około 1935 roku - w trakcie remontu zrealizowanego w drugiej połowie lat 30-tych XX w. uproszczono neoklasyczny wystrój elewacji, zmieniono układ sali renesansowej na pierwszym piętrze rozbierając jej sklepienie, a na drugim - wprowadzono toalety w paśmie zachodnim. Badania  architektoniczne przeprowadzone zostały przez historyka architektury dr. inż. arch. Andrzeja Legendziewicza z Wrocławia w oparciu o zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Poznajmy dzieje budynku sióstr Magdalenek

Przebudowa Magdalenek przebiega sprawnie

Nieużytkowany od kilku lat budynek po dawnym klasztorze Magdalenek przechodzi gruntowną przemianę. Położony w samym centrum śródmieścia pustostan zostanie zagospodarowany na Centrum Aktywności Społecznej. Wykonawca konsekwentnie dąży do zrealizowania inwestycji w terminie.
Prace budowlano-montażowe przebiegają bez większych utrudnień. Na parterze wylana została posadzka. Położono tynki renowacyjne. Na II kondygnacji budynku montowane są sufity podwieszane. Na poddaszu zostały postawione ścianki działowe oraz wykonywane są wewnętrzne instalacje elektryczne, klimatyzacji i wentylacji. Jednocześnie kontynuowane są badania konserwatorsko-archeologiczne i architektoniczne, które zakończą się do końca tego miesiąca.
Dobiegają końca prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania. W bieżącym tygodniu wykonawca przystępuje do wymiany stolarki okiennej.
Zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania ma nastąpić do 31.07.2018 r.
 
Przypomnijmy!
Pomysł zagospodarowania budynku na cele społeczno-kulturalne podlegał konsultacjom społecznym i uzyskał pozytywną opinię szprotawskiej Rady Miejskiej oraz Zarządu Województwa Lubuskiego.
Inwestycja jest realizowana w ramach programu rewitalizacji, na którą gmina pozyskała 3,5 mln złotych w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przebudowa Magdalenek przebiega sprawnie

Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana

Od 6 miesięcy trwa przebudowa budynku po byłym klasztorze Magdalenek. Zaawansowanie prac wynosi 25%. Budynek ma zostać oddany do użytku w lipcu 2018 r.   
 
Wykonawca zrealizował już jedną czwartą robót budowlano-montażowych. Wzmocnił konstrukcję dachu oraz płożył pokrycie dachowe. Wstawił nowe okna połaciowe i zrobił obróbki blacharskie. Położył instalację kanalizacyjną. Wzmocnił konstrukcję i wykonał izolację stropu poddasza. Obecnie wykonuje instalację centralnego ogrzewania. Na I i II kondygnacji budynku montuje konstrukcję pod sufity podwieszane. Jednocześnie kładzie tynki renowacyjne i wapienne. Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość dotychczas wykonanych robót na koniec III kwartału br. wyniosła 1,2 mln złotych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana

Zobacz, co dzieje się na placu budowy!

Punkt informacji turystycznej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, izba historii - to wszystko powstanie jesienią przyszłego roku po gruntownej przebudowie budynku Magdalenek.
Wykonawca zakończył roboty rozbiórkowe. Rozebrał dach oraz wzmocnił częściowo jego elementy konstrukcyjne. Położył wewnętrzne instalacje wodociągowe. Zbił częściowo elewację na południowo-północnych ścianach budynku. Aktualnie prowadzi prace murarskie. Stawia ścianki działowe. Wykonuje instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. W dalszej kolejności przystąpi do robót stolarko-ślusarskich oraz tynkarskich. W IV kwartale br. planuje zakończyć prace archeologiczno- konserwatorskie. Jednocześnie poza pracami wykonawcy gmina prowadzi badania architektoniczne. Ich wyniki pozwolą na dokonanie oceny wartości poszczególnych elementów zabytkowej budowli oraz będą stanowiły podstawę do określenia prawidłowych pod względem konserwatorskim dalszych prac, umożliwiając jednocześnie pełną ochronę jej struktury.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zobacz, co dzieje się na placu budowy!

Unikatowe odkrycie w Magdalenkach

Renesansowa sala z końca XVI wieku to kolejne niepowtarzalne odkrycie podczas prowadzonych badań architektonicznych w dawnym budynku klasztoru Magdalenek. Co dalej z nią będzie, zdecyduje wojewódzki konserwator zabytków.
W dawnym budynku klasztoru Magdalenek poza pracami budowlano-montażowymi trwają badania architektoniczne.
W trakcie ich prowadzenia, w przyziemiu, we wschodniej części budynku odsłonięto unikatową w skali województwa lubuskiego renesansową salę z końca XVI wieku. Założono ją na planie zbliżonym do kwadratu, z czteropolowym sklepieniem krzyżowym opartym na centralnym filarze.
Niezwykłość sali podkreślają odsłonięte podczas prac badawczych relikty gotyckiego wystroju z I połowy XIV wieku obejmujące: wnękę oświetleniową oraz zablokowany otwór okienny, a także zejście do sklepionej piwnicy. Przypuszczać można, że odkryta sala renesansowa mogła być refektarzem, czyli pomieszczeniem służącym jako jadalnia w ówczesnym klasztorze.
W świetle badań należy uznać ją za najstarsze wnętrze zachowane w obecnym budynku klasztoru, a także jedno z najstarszych wnętrz tego typu na ziemi lubuskiej. Duża wartość historyczna i estetyczna sali wskazuje na konieczność jej pełnej ekspozycji z uwidocznieniem odsłoniętych reliktów gotyckich oraz układu renesansowego sklepienia opartego na centralnym filarze, w tym odkrytej pod nią piwnicy.
Oba te wnętrza tworzą niezwykły, rzadko spotykany układ pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem refektarza w strukturze klasztoru. Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecyduje, czy wystrój sali należy poddać zabiegom konserwatorskim mającym na celu jego zachowanie i ekspozycję.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Unikatowe odkrycie w Magdalenkach

Zobacz, co kryje budynek dawnego klasztoru?

XVI wieczne piwnice i srebrne monety to kolejne odsłony podczas prowadzonych badań archeologicznych w budynku byłego klasztoru Magdalenek. Z wizytacją w tej sprawie wybiera się Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Obecne badania archeologiczne koncentrują się na piwnicach zachowanego budynku dawnego klasztoru. Po wyburzeniu współczesnych ścianek działowych i zdjęciu XX-wiecznych posadzek przystąpiono do założenia niewielkich wykopów sondażowych. W ich wyniku ustalono, że pod około pół metrową warstwą gruzu znajdują się XVII-XVIII wieczne posadzki ceglane. W jednej z piwnic odsłonięto schody wiodące do niżej położonych pomieszczeń piwnicznych. W chwili obecnej są one odgruzowywane. Na podstawie wstępnej analizy można stwierdzić, że mają one metrykę XVI-wieczną. Sądząc z pozyskanego w trakcie ich odgruzowania zabytkowego materiału ruchomego, zostały one zasypane pod koniec XIX – w początkach XX wieku. Wyjątkiem jest tu niewielka nisza ceglana, znajdująca się przy odsłoniętych schodach. W trakcie jej odgruzowania natrafiono na niewielki depozyt 10 monet srebrnych pochodzących z końca XVII wieku. Prawdopodobnie znajdowały się one w opakowaniu organicznym (skórzana sakiewka lub płócienny worek), które nie zachowało się do naszych czasów. Przy monetach znaleziono także srebrną szpilkę, która zapewne spinała wspomniane opakowanie. Więcej na temat odkrytych reliktów architektury będzie można powiedzieć po zakończeniu badań oraz przeprowadzeniu analiz archeologiczno-architektonicznych i historycznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Zobacz, co kryje budynek dawnego klasztoru?

Prace idą zgodnie z planem

31 lipca przyszłego roku to dzień, w którym musi zakończyć się rzeczowa realizacja projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. Roboty budowlano-montażowe przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca wykonał większość robót rozbiórkowych i rozpoczął prace murowe związane z położeniem ścianek działowych. W trakcie prac prowadzone są badania archeologiczno-konserwatorskie. Wykonywane są wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe. W kolejnym etapie inwestycji wykonawca przystąpi do położenia wewnętrznej instalacji elektrycznej, klimatyzacji, wentylacji oraz centralnego ogrzewania. Rozpocznie również prace konstrukcyjne na dachu oraz zajmie się położeniem posadzek. Prace nadzorowane są przez inspektora nadzoru inwestorskiego  P.U.B. i H. „USBUD” z Kożuchowa.
 
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Prace idą zgodnie z planem

Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach

Średniowieczne mury kamienne oraz ceglana zabudowa nowożytna to pierwsze odkrycia jakie miały miejsce podczas prac remontowo-budowlanych w dawnym klasztorze pw. św. Marii Magdaleny, przy Placu Kościelnym 2 w Szprotawie. Konieczne będą badania architektoniczne.
Badania archeologiczne trwają od połowy czerwca br. Prowadzone są trójtorowo przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską mgr Aliny Jaszewskiej z Zielonej Góry. Ratownicze badania wykopaliskowe rozpoczęto w miejscu przyszłej dobudówki, gdzie powstanie winda. Założono sieć sondaży archeologiczno-architektonicznych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obecnie istniejącego budynku. Podczas prac odsłonięto m.in. relikty architektoniczne skrzydła dawnego klasztoru. Najstarsze z nich można datować na początek XIV wieku. Odkryto również pozostałości młodszej zabudowy pochodzącej z XVII, XVIII i XIX wieku. Natrafiono także na ślady cmentarzyska ciałopalnego związanego z osadnictwem ludności kultury łużyckiej epoki żelaza. Pozyskano liczne zabytki ruchome, typu ułamki naczyń glinianych, kafli piecowych, monety, wyroby z żelaza, brązu, miedzi i srebra. Są to w większości znaleziska o późnośredniowiecznej i nowożytnej metryce. Odsłonięte relikty zostaną przebadane przez specjalistów z zakresu historii architektury i sztuki. Obecnie prace koncentrują się na piwnicach zachowanego budynku dawnego klasztoru. Lubuski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze nakazał konieczność przeprowadzenia badań architektonicznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach

Plac budowy przekazany - rozpoczynamy prace na Magdalenkach

Dzisiaj, w samo południe reprezentujący Gminę Szprotawa Z-ca Burmistrza Paweł Chylak przekazał plac budowy celem przebudowy dawnego budynku klasztoru Magdalenek. Do końca sierpnia przyszłego roku powstanie w nim centrum społeczno-kulturalne. 
Umowa z wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” Zakładem Instalacji Sanitarnych C.O i Gazowych Kubik Józef ze Szprotawy podpisana została 31 marca br.
Prace rozpoczną się od wykonania badań według decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. W dalszej kolejności wykonawca dokona przebudowy wraz z rozbudową istniejącego budynku po dawnym klasztorze Magdalenek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zmianą sposobu jego użytkowania. Roboty budowlano-montażowe będą polegały na przebudowie pomieszczeń, dobudowie budynku parterowego z windą zewnętrzną w jego południowo-wschodniej części. W ramach zadania nastąpi również zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nowego dojścia do budynku, chodników, schodów terenowych oraz placu utwardzonego pełniącego funkcję letniego ogródka i miejsca do odpoczynku. Powstanie parking dla samochodów osobowych. Przebudowie ulegnie również oświetlenie zewnętrzne.
Prace nadzorowane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego P.U.B i H „USBUD” Jan Raszczuk z Kożuchowa, z którym gmina podpisała umowę 3 kwietnia br.
Wartość robót budowlanych wynosi 4.839.036,39 zł brutto.   
 
Inwestycja  współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.143.795,74 zł, w tym dofinansowanie 3.501.530,54 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Plac budowy przekazany - rozpoczynamy prace na Magdalenkach

Jest firma, która chce wyremontować Magdalenki

Minął termin składania ofert. Do przebudowy dawnego budynku klasztoru Magdalenek zgłosiła się tylko jedna firma.
Teraz komisja przetargowa dokona oceny złożonej oferty.
Ofertę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” złożyła tylko jedna firma, tj. Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gazowych Kubik Józef ze Szprotawy. Jest ona gotowa podjąć prace za 4.839.036,39 zł brutto. Zaproponowana cena jest korzystniejsza od wartości  oszacowanej w projekcie. Dla wykonanych robót przyszły wykonawca deklaruje 60 miesięcy gwarancji.
W najbliższym okresie komisja przetargowa zweryfikuje, czy oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu i oceni złożoną ofertę w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli nie będzie żadnych uwag umowa na realizację zadania zostanie podpisana jeszcze w miesiącu marcu br.
 
Inwestycja będzie zrealizowana przy wsparciu unijnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
1 2 3

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON