Deklaracja dostępności cyfrowej

 • 03-04-2023
 • Autor: Tomasz Mierzwiak
 • drukuj

Deklaracja dostępności Cyfrowej

Deklaracja dostępności
Miasto Szprotawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta Szprotawa.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03.

Strona internetowa jest częściowo godna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono poprawnej alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści (niektórych elementów strony) nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym atrybutem.
Wyłączenia:
 • niektóre niedostępne cyfrowo materiały zostały wytworzone przez inne podmioty publiczne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Mierzwiak, t~.~mierzwiak~@~szprotawa~-~um~.~pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 376 07 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Szprotawie, Rynek 45, 67-300 Szprotawa

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia do budynku z czego tylko jedne jest pozbawione schodów, natomiast jest zbyt wąskie aby przejechać przez nie wózkiem inwalidzkim. Do tego celu służy brama tylna skąd można wezwać pracownika, który pomoże dostać się do budynku. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości. Schody w korytarzu od strony zachodniej spełniają normy szerokości, natomiast schody centralne i po stronie wschodniej budynku nie spełniają norm szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Jest platforma, która umożliwia dostanie się osobom na wózku inwalidzkim z parteru na I lub II piętro. Jedyne wejście dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim prowadzi przez tylną bramę i dziedziniec, aczkolwiek nie ma tam konieczności stosowania pochylni. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Są 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku ratusza są 3 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na parterze (w niedługim czasie będzie poddana modernizacji), na I piętrze i przy sali posiedzeń na II piętrze.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Urząd Miejski w Szprotawie, Plac Kościelny 2, 67-300 Szprotawa

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia do budynku z czego tylko jedne jest pozbawione schodów. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Jest winda. Korytarze spełniają normy szerokości. Schody w głównych korytarzach nie spełniają norm szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Jest platforma, która umożliwia dostanie się osobom na wózku inwalidzkim z parteru na I, II lub III piętro. Wejście przez które można wjechać wózkiem inwalidzkim nie wymaga pochylni. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Szprotawie
 1. Tomasz Mierzwiak – Koordynator – tel. +48 68 376 07 97 odpowiedzialny za dostępność cyfrową
 2. Mirosław Nykiel – członek Zespołu – tel. +48 518 074 835 odpowiedzialny za dostępność architektoniczną
 3. Donata Hejnosz – członek Zespołu – tel. +48 68 376 07 76 opieka nad osobami ze szczególnymi potrzebami (organizowanie pomocy specjalistów, tłumacza języka migowego)
 4. Małgorzata Pachurka – członek Zespołu – tel. +48 68 376 07 74 odpowiedzialna za koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowanego przez Zespół pod przewodnictwem Koordynatora.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON