Aktualności

W Dostępnej Szkole wyrównujemy szanse

Realizowane w ramach projektu zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów pracujących w wolniejszym tempie oraz mających trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Mają zwiększyć ich szanse edukacyjne, zapewnić odpowiednie warunki do rozwijania indywidualnego potencjału tak, aby w przyszłości umożliwić uczniom pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.
 
Szprotawska Jedynka prowadzi zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. Cele założone w programie, w przypadku królowej nauk, osiągane są poprzez tworzenie odpowiednich warunków do powstawania korzystnej atmosfery niezbędnej do uczenia się tego przedmiotu oraz ukazywanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są różnorakie programy komputerowe (m.in. matzoo.pl; szaloneliczby.pl czy wordwall ), ćwiczenia praktyczne dostosowane do tempa pracy i stopnia trudności oraz gry dydaktyczne (memory z tabliczką mnożenia; domino; bingo oraz układanki - tangram). Prowadzone w ten sposób zajęcia są atrakcyjne, uczniowie chętnie w nich uczestniczą wykazując pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Dzięki zajęciom systematycznie zwiększa się aktywność uczniów na lekcjach matematyki oraz ich sprawność rachunkowa i umiejętność logicznego myślenia, uzyskują pozytywne oceny cząstkowe z matematyki.
 
Celem dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego jest podnoszenie sprawności językowej uczniów w mowie i piśmie. Doskonalenie umiejętności ortograficzno-językowych, kształtowanie sprawności komunikacyjnych, wyrabianie nawyków samokształceniowych, rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim. Podczas zajęć uczniowie doskonalą technikę czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem, ćwiczą swoją sprawność komunikacyjną w mowie i piśmie. Utrwalają poznane reguły ortograficzne. Uczą się redagować różne formy wypowiedzi pisemnej, zarówno krótkie, jak i te dłuższe przewidziane w podstawie programowej nauczania języka polskiego, jak i w standardach wymagań egzaminacyjnych. Na zajęciach wykorzystywane są odpowiednio dobrane metody i narzędzia pracy atrakcyjne dla uczniów, tj. gry dydaktyczne, portfolio, drama, drzewko decyzyjne, mapa mentalna, różne odmiany dyskusji, metaplan. 
 
Głównym celem zajęć wyrównawczych realizowanych w Szkole Podstawowej w Długiem, w klasach I-III, w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania  w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem   potrzeb uczniów oraz otoczenia”, jest eliminacja niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków, a także stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia. Podczas zajęć stosowane są zróżnicowane metody pracy, często mające charakter zabawy. Na tego typu lekcjach wykorzystywane są plansze i gry edukacyjne. Uczniowie często wykonują zadania na tablicy interaktywnej, która daje wiele możliwości i sprawia, że uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Pierwszoklasiści mają możliwość uzupełniania braków edukacyjnych. Rozwijają podstawowe umiejętności służące świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON