Aktualności

 • 17-03-2016

Lubuskie ma plan inwestycyjny i czeka na opinie

Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby zaangażowane w sprawy gospodarcze naszego regionu do przesyłania uwag do Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego. Program to mocne uderzenie w kierunku przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Do dnia 31 marca 2016 r. trwają konsultacje dokumentu.
 
Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Projekt Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa. Dokument ten ma na celu zwiększenie skuteczności  i efektywności wydatkowania środków w ramach  RPO-L2020. Cały Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 to mocne uderzenie w kierunku przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Do dnia 31 marca 2016 r. trwają konsultacje dokumentu. Każdy może mieć wpływ na jego kształt. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i przesyłania uwag- zwłaszcza przedsiębiorców oraz osoby zaangażowane w sprawy gospodarcze naszego regionu.
 
Założenia dokumentu obejmują następujące obszary:
Tereny inwestycyjne:
 • zmapowanie preferowanych lokalizacji dla terenów inwestycyjnych
 • inwentaryzacja obecnie funkcjonującej infrastruktury, poziomu jej wykorzystania, zainteresowania inwestorów, etc,
 • określenie uwarunkowań lokalizacyjnych terenów inwestycyjnych – założenia, gdzie takie strefy powinny być lokowane w przestrzeni (czynnik dostępności transportowej, zagospodarowanie obszarów powojskowych, popegeerowskich, poprzemysłowych, pokolejowych).
Promocja gospodarcza:
 • informacje w zakresie pożądanych kierunków promocji gospodarczej w aspekcie geograficznym, jak i branżowym, przede wszystkich w kontekście przedsiębiorców,
 • określenie najskuteczniejszych narzędzi promocji w oparciu o dotychczasowe doświadczenia regionu, propozycje skutecznych działań,
 • określenie potencjału eksportowego lubuskich przedsiębiorstw, oferty eksportowej lubuskich podmiotów gospodarczych,
 • określenie potencjału eksportowego regionu w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • określenie możliwych celów promocji gospodarczej regionu, wynikających również z dotychczasowych doświadczeń, praktyki, potrzeb środowisk gospodarczych i samorządowych,
 • wyznaczenie kierunków promocji gospodarczej regionu, które są istotne dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych i programowych województwa (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, RPO-L2020), w aspekcie geograficznym i branżowym, również wyznaczonych przez inteligentne specjalizacje;
Wsparcie około biznesowe:
 • określenie ramowego zakresu usług pożądanych w nowoutworzonych inkubatorach, w tym rodzaju kadry działającej w podmiocie,
 • uwarunkowania lokalizacyjne i organizacyjne inkubatorów – założenia, gdzie takie podmioty powinny być lokowane, jaki charakter powinny pełnić oraz preferowane rozwiązania funkcjonalne takich podmiotów,
 •  wypracowane założeń do kryteriów do oceny projektów z tego obszaru.
 
Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: e-mail
Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją