Aktualności

  • 21-03-2016

II posiedzenie Rady Gospodarczej

17 marca odbyło się II posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa. Podczas spotkania członkowie Rady mieli ponownie wybrać przewodniczącego, gdyż p. Zbigniew Czmuda po krytycznych głosach dwóch przedsiębiorców dotyczących sposobu wyboru członków zrezygnował ze sprawowanej funkcji. Jednak po dyskusji, która wywiązała się podczas posiedzenia i słowach zachęty padających ze strony pozostałych w Radzie przedsiębiorców, pan Z. Czmuda zdecydował się na pozostanie w Radzie i dalsze jej przewodzenie. W Radzie pozostał również p. Jacek Wcisło.
Po ustaleniach dotyczących spraw strukturalnych Rady przystąpiono do obrad, których porządek obejmował : dualny system kształcenia, wniosek Fundacji „Spełnienie”, akcję „ Sprzątanie gminy”, informacje praktyczne dla przedsiębiorców oraz sprawy bieżące.
Burmistrz Chylak omówił działania podjęte przez Wydział Rozwoju Gminy, który we współpracy z dyrektorami szkół gimnazjalnych i przedsiębiorcami; p. Piotrem Białkowskim i p. Andrzejem Hoszmanem rozpoczął w gimnazjach prezentacje lokalnych firm i dualnego kształcenia zawodowego. Dyskutowano o niedopasowaniu obecnego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i małym doświadczeniu praktycznym młodych pracowników. Dyrektor PUP p. Wioletta Tybiszewska  podkreśliła konieczność zatrudniania przez dyrektorów gimnazjum doradców zawodowych, którzy potrafią pomóc uczniom właściwie zaplanować ich ścieżkę zawodową. Przedstawiła również możliwości otrzymania przez przedsiębiorców wsparcia na szkolenia w zawodach twardych takich jak ślusarz, piekarz, spawacz oraz w zakresie studiów podyplomowych. W najbliższym czasie w projekt promocji kształcenia zawodowego włączą się właściciele firm: Lakos, Gozdra oraz właściciel Pałacu Wiechlice.
Do Rady Gospodarczej wpłynął wniosek od Fundacji „Spełnienie” z prośbą o wsparcie starań w zakresie pozyskania od gminy pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Fundacji. Członkowie Rady poparli wniosek. Zastępca burmistrza, p. Paweł Chylak wyjaśnił, że sprawa ta jest burmistrzowi znana. Gmina zaproponowała Fundacji dwa pomieszczenia, które zdaniem prowadzącej Fundację nie były odpowiednie. Jednakże władze miejskie dołożą starań, aby w chwili zwolnienia się odpowiednich pomieszczeń, przekazać je na cele Fundacji.
Rada zaproponowała zorganizowanie akcji „Sprzątanie gminy Szprotawa”. Ustalono, że akcje takie powinny odbywać się punktowo, tak by efekt sprzątania był widoczny. Pierwsze wiosenne sprzątanie odbędzie się w kwietniu, w parku przy ul. 3-go Maja. Kolejne we wrześniu, w Wiechlicach/lotnisko. Sprawą organizacyjną i promocyjną zajmie się Urząd Miejski.
Pracownik Wydziału Rozwoju Gminy poinformował i zachęcił do udziału w trwających do końca marca konsultacjach Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego. Program ten to mocne uderzenie w kierunku przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Jest odpowiedzią na zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które zakładają, że wydatkowanie części środków w ramach osi Priorytetowej 1- Gospodarka i innowacje będzie się odbywało zgodnie z polityką inwestycyjną regionu. Dlatego też należy przeanalizować, czy proponowane zapisy i propozycje kryteriów wyboru projektów są właściwe i z chwilą ubiegania się o wsparcie unijne, przy składaniu wniosku, nie stworzą problemów bądź nie uniemożliwią pozyskania dofinansowania. Ustalono, ze koszty organizacyjne posiedzeń Rady Gospodarczej ponoszone będą przez jej członków, którzy sukcesywnie organizować będą spotkania. Następne posiedzenie Rady odbędzie się w czerwcu, w siedzibie zakładu Lakos przy ul. Przemysłowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją