Aktualności

 • 25-03-2016

XXIV sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 31 marca 2016 roku o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.                                                                      
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 26 lutego do 30 marca 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacje na temat:
  -stanu bezrobocia oraz aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Szprotawa;
  - realizacji inwestycji i remontów w gminie w I kwartale 2016 roku.
 7. Sprawozdania z:
  - realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015 roku;
  - realizacji programu współpracy Gminy Szprotawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  - działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w 2015 roku oraz przedstawienie zamierzeń i potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok;
  - działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015 roku i przedstawienie raportu nt. przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szprotawy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy;
  - zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
  - zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego, w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2017 rok;
  - utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego;
  - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2016 roku;
  - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
  - desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Oświadczenia.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją