Aktualności

 • 25-03-2016

Posiedzenia komisji

29 -31 marca 2016 r. będą odbywały się posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Szprotawie. Publikujemy tematy poszczególnych posiedzeń.
KOMISJA REWIZYJNA – 29 MARCA 2016 ROKU (WTOREK) O GODZINIE 11.30
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Cd. kontroli dotyczącej delegacji Burmistrza.Podsumowanie kontroli, przeprowadzonych w miesiącu lutym i marcu br..Sprawy bieżące.
 2. Wolne wnioski. 
KOMISJA SPOŁECZNA – 29 MARCA  2016 ROKU (WTOREK) O GODZINIE 13.00
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Sprawozdania z:
  - realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015 roku;realizacji programu współpracy Gminy Szprotawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  - działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w 2015 roku oraz przedstawienie zamierzeń i potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok;
  - działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015 roku i przedstawienie raportu nt. przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szprotawy.
 2. Informacja na temat stanu bezrobocia oraz aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Szprotawa.Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawach:
  - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
  - desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski. 
KOMISJA BUDŻETU– 30 MARCA 2016 ROKU (ŚRODA) O GODZINIE 13.30
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy;zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
  - zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego, w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski. 
KOMISJA GOSPODARKI – 31 MARCA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 11.30 
 1. Informacja o realizacji inwestycji i remontów w gminie w I kwartale 2016 roku.
 2. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego;
  - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2016 roku. 
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski. 
KOMISJA ROLNICTWA – 31 MARCA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00
 1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2016 roku.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją