Aktualności

  • 01-04-2016

MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

W ostatni dzień marca br. radni spotkali się na XXIV sesji Rady Miejskiej w Szprotawie. Podczas obrad, radni  zapoznali się z informacjami na temat realizacji: inwestycji i remontów w gminie w I kwartale 2016 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015 roku, programu współpracy Gminy Szprotawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi, pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015 roku.
Ponadto, radni zostali zapoznani  z obszerną informacją na temat stanu bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych naszego terenu, którą przedstawił Pan Krzysztof Sołtysiak Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w roku 2015 i zamierzenia na 2016 ro w swoim sprawozdaniu przedstawił kierownik Tadeusz Pozaroszczyk.
 
Podobnie jak na każdej sesji tak również i na marcowej, radni złożyli interpelacje i zapytania dotyczące istotnych problemów, i tak: radny Jerzy Chmara zaniepokojony bezpieczeństwem na  „szprotawskim deptaku” wniósł o uregulowanie kwestii związanej z wyłączeniem z zakazu ruchu  pojazdów zaopatrzenia ze wskazaniem godzin zaopatrzenia, eliminując przez to parkowanie pojazdów na deptaku przez dłuższy czas. Radny Janusz Biliński zgłosił potrzebę wystąpienia do Nadleśnictwa w Szprotawie o naprawę dróg leśnych w miejscowości Rusinów i w Borowinie, które zostały zniszczone w czasie wywozu drzewa z lasu. Ponadto, wniósł o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o rozważenie postawienia znaku ograniczenia prędkości przy drodze wojewódzkiej nr 297 pomiędzy miejscowościami Długie, a Borów Wielki – prowadzącej do miejscowości Rusinów. O naprawę alei spacerowej i drogi gruntowej pomiędzy Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi przy ulicy Ciszowskiej w Szprotawie interpelował radny Jan Szymczak. Radny wniósł także o naprawę drogi i parkingu na Os. Słonecznym przy kładce na rzece Bóbr, które to zostały uszkodzone w czasie prac inwestycyjnych.
 
Przewodniczący rady Andrzej Skawiński odniósł się natomiast do porządku na terenie miasta. Wskazał miejsca tj. ulice Zamkowej i Podgórnej, gdzie powstają dzikie wysypiska śmieci, na których zalegają m.in. odpady budowlane. Radny w związku z tym wniósł o ustawienie tablic informujących o zakazie wyrzucania odpadów we wskazanych miejscach jak również innych na terenie gminy, gdzie takie zjawisko zostanie zidentyfikowane. Wskazał, że dotychczas stosowana praktyka zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest konieczna. Ponadto odniósł się do rozważenia obowiązkowej rejestracji i znakowania psów, przez ich właścicieli, gdyż stanowią one poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt.
 
Podczas obrad, rada podjęła 7 uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy, zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego, w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2017 rok, utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2016 roku, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa. Radę Miejską w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przez najbliższe 3 lata reprezentować będą radni: Wanda Augustyniak i Roman Pakuła.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją