Aktualności

  • 19-04-2016

Rusza kontrola wywozu nieczystości ciekłych

Urząd Miejski w Szprotawie informuje, że od dnia 19 kwietnia 2016 r. rozpocznie się kontrola w zakresie spełniania przez mieszkańców ustawowych obowiązków dotyczących wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Kontrole te przeprowadzane będą przez Straż Miejską przy udziale miejskich urzędników. 
Mieszkańcy, którzy nie przyłączyli się jeszcze do nowo wybudowanej kanalizacji, zostaną podczas kontroli poproszeni o przedstawienie zawartej umowy na wywóz nieczystości ciekłych z ich nieruchomości oraz dowodów (rachunków, paragonów) potwierdzających fakt wywozu. Przypominamy, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wynika to z art. 5 ust 1. pkt. 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250).
W związku z licznie zadawanymi pytaniami dotyczącymi terminu wypełnienia obowiązku przyłączenia się do nowo wybudowanej kanalizacji informujemy, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, Gmina w terminie do końca sierpnia br. zobowiązana jest wykazać się spełnieniem tzw. efektu ekologicznego w postaci ilości podłączonych mieszkańców do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oznacza to, że jeżeli pewna ilość nieruchomości nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej w tym terminie, Gmina będzie musiała zwrócić część środków pozyskanych na budowę kanalizacji i wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie wykonania w/w obowiązku w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250) kto nie wykonuje obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ..” podlega karze grzywny, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2003r. Nr 208, poz. 2026) podlega grzywnie w wysokości do 500 zł. 
Szczegółowe informacje co należy zrobić „krok po kroku” aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w zakładce Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją