Aktualności

  • 31-05-2016

XXVII sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

W środę 25 maja br. spotkali się szprotawscy radni na XXVII sesji.
Radni w tym dniu zapoznali się z informacją nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym za okres od 1 sierpnia ub. roku do 31 stycznia roku bieżącego, a także z informacją o stanie bezpieczeństwa i ocenie zagrożeń naszej gminy. Szczegółową informację na ten temat przedłożył Komendant Powiatowy PSP Marek Ławrecki, który na sesji zaprezentował Radzie Miejskiej naszą gminę w zdarzeniach z ubiegłego roku, a także odpowiadał na zgłoszone zapytania.
 
Interpelacje i zapytania: radny Janusz Biliński pytał, kiedy Urząd dokona zakupu zaplanowanych w budżecie gminy drogowskazów do oddalonych od drogi głównej posesji w miejscowości Siecieborzyce. Radny Ryszard Barylak zgłosił uwagę dotyczącą uporządkowania skweru przy zbiegu ulic Krasińskiego, Młynarskiej, 3 Maja, a także aby w  okolicach tego skweru, przy pomniku Nepomucena, zabezpieczyć wystające z ziemi przewody. Radny Maciej Siwicki interpelował o wykoszenie krzewów/zarośli wzdłuż drogi na odcinku Szprotawa – Bobrzany. Radny wskazał, że obecnie jest słaba widoczność znaków pionowych stojących przy ww. drodze co wpływa na jakość bezpieczeństwa uczestników ruchu. Kolejna sprawa, którą poruszył radny dotyczyła wytyczenia miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Koszarowej (z części dawnego boiska Zespołu Szkół Zawodowych). Radny Andrzej Stambulski wniósł o zamianę oznaczenia drogowego od strony bramy Muzeum Ziemi Szprotawskiej przy ulicy Świerczewskiego, polegającej na zamianie istniejącego znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na zakaz postoju,  umożliwiając przez to  mieszkańcom korzystania z bankomatu. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński wniósł o nasadzanie drzew i zieleni w miejsca usuniętych starych drzew z ulic i placów, zwłaszcza w miejscach, które są miejscami charakterystycznymi dla Szprotawy. Jako przykład pozytywnego działania w tym zakresie wskazał ulicę Sobieskiego, w ciągu której w bieżącym roku dokonano nasadzenia lip. Niedawno usunięto stary kasztan przy murze obronnym oraz lipy z placu pomiędzy ratuszem, a bankiem. Przewodniczący pytał, czy planowane są nowe nasadzenia w tych miejscach. Kolejna interpelacja radnego, nawiązywała do interpelacji z lutego br. dotyczącej oczyszczenia dróg z piachu po zimie. Zalegający piach powoduje, iż jezdnie i chodniki zwężają się i zarastają trawą. Przykładem jest między innymi ul. Partyzancka, która jest bardzo zaniedbana i od dawna nie była czyszczona. Z udzielonej w marcu odpowiedzi wynikało, że do 15 marca ulice zostaną oczyszczone, jednak poza centrum i kilkoma większymi ulicami, piach zalegający na jezdni i poboczach nadal nie został uprzątnięty. Przewodniczący wniósł o podjęcie działań w celu oczyszczenia w pierwszej kolejności tych ulic, które są najbardziej zaniedbane i dawno nie były oczyszczane (jak np. ul. Partyzancka).
 
Podczas obrad Rada Miejska podjęła 7 uchwał w następujących sprawach: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy, zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ich numeracji oraz warunków korzystania
z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa, przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją