Aktualności

  • 07-06-2016

Szprotawa przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Szprotawy działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1  ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.)  informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. Rada Miejska w Szprotawie podjęła uchwałę Nr XXVII/168/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Zachęcam wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze rewitalizacji do czynnego uczestnictwa w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych  zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Szprotawa  (zakładki: „Aktualności”, „Odnawiamy Szprotawę”).
 
Dokumenty dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały przyjęte na majowej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie:
  • uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa wraz z „Diagnozą z wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Szprotawa” i mapą wskazującą granice tych obszarów <<do pobrania>>, 
  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 <<do pobrania>>,
  • uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 <<do pobrania>>.
Treść obwieszczenia Burmistrza Szprotawy <<do pobrania>>.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją