Aktualności

 • 20-06-2016

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

23 czerwca br., od godz. 12.00 w Biurze Obsługi Rady odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie.
KOMISJA ROLNICTWA – 23 CZERWCA  2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Stan przygotowania jednostek z terenu Gminy Szprotawa w zakresie skupu zbóż i rzepaku ze zbiorów 2016 roku.
 2. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - zmiany uchwały nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z inkaso;
  - nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Szprotawa nieruchomości położonych w miejscowości Siecieborzyce;
  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
  - planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku;
  - planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku.
      3. Sprawy bieżące.
      4. Wolne wnioski.   
 
KOMISJA GOSPODARKI– 23 CZERWCA  2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 13.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Sprawozdanie z realizacji projektu pn.:”Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.
 2. Informacja o realizacji inwestycji w gminie.Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Szprotawa nieruchomości położonych w miejscowości Siecieborzyce;
  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
  - przekazania na rzecz Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność Gminy Szprotawa;wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
  - planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku;
  - planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.   
KOMISJA BUDŻETU– 23 CZERWCA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - zmiany uchwały nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z inkaso;
  - planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku;
  - planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.  
KOMISJA SPOŁECZNA– 23 CZERWCA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14.45
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  -ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  - przekazania na rzecz Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność Gminy Szprotawa;
  - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie;
  - planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku;
  - planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją