Aktualności

  • 10-11-2020

Podpisane umowy na budowę dróg w Siecieborzycach

5 listopada br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał dwie umowy o dofinansowanie, ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, modernizacji dróg dojazdowych w Siecieborzycach. Zawarta została również umowa z Wykonawcą robót budowlanych.  Podpisanie umów uzależnione było od uzyskania  wsparcia finansowego.
Umowa o przyznanie dotacji, opiewająca na kwotę 111.400,00 zł, dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siecieborzyce dz. ew. nr 4/15, 4/16, 10/2, 931/7. W ramach zadania przewidziano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 929 m. Droga zostanie  wyrównana, umocnione i wyprofilowane zostaną pobocza oraz zagęszczone kruszywem łamanym. Wartość robót po przetargu to 316.519,59 zł brutto.
 
Druga umowa, z dofinansowaniem w wysokości 42.600,00 zł, dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce – dz. ew. nr 853. Zakres rzeczowy tej części obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 355 m. Jezdnia uprzednio zostanie wykorygowana, a koryto wyprofilowane, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich spadków i szerokości jezdni. Wartość poprzetargowa robót  to 93.006,45 zł brutto.
 
Wykonawcą obu zadań jest firma SOWA R.J.K sp. Komandytowa z Nowej Soli, która wyłoniona została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją