Aktualności

 • 21-08-2016

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 26 sierpnia 2016 r., o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XXX sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 lipca 2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 16 lipca do 25 sierpnia br.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2016.
 7. Ocena sytuacji związanej z funkcjonowaniem składowiska SITA w Szprotawie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1086F relacji Szprotawa-Małomice” oraz „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej 1059F w miejscowości Dzikowice”;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
 • zmiany uchwały  Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
 • powołania Komisji Doraźnej celem opracowania planu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawy.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Oświadczenia.
12. Informacje.
13. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją