Aktualności

  • 10-06-2021

By obudzić nadzieję - „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”

W maju br. ruszył projekt reintegracji społeczno- zawodowej, którego uczestnikami są osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem czy wykluczone społecznie. Na realizację milionowego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie pozyskał aż 850 tysięcy zł unijnego dofinansowania. Pozostała część sfinansowana zostanie przy krajowym wsparciu zewnętrznym, w tym ze środków budżetu państwa.
Celem głównym projektu, realizowanego od 1 maja 2021 r. do końca 2022 roku jest reintegracja społeczno- zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących naszą gminę i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia tego typu wsparciem. Są to osoby bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami, bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane, o niewystarczających kwalifikacjach zawodowych.
 
- Realizacja projektu jest jednym z elementów  budowania gminy przyjaznej mieszkańcom. Naszym obowiązkiem jest pomagać osobom doświadczającym przejściowych trudności, z którymi nie potrafią samodzielnie uporać się. Stąd, dzięki unijnym programom, realizujemy zadania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, podnoszące kwalifikacje zawodowe czy wzmacniające więzi społeczne. Za zaangażowanie na rzecz naszych mieszkańców wymagających wsparcia dziękuję Kierownikowi OPS  w Szprotawie Tadeuszowi Pozaroszczykowi oraz wszystkim pracownikom ośrodka.
 
       
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
  • Pani Jolanta Lączak, tel. 699 902 721
  • Pani Sylwia Radzimska, tel. 699 902 734
  • Pani Agnieszka Kuzyszyn, tel. 699 902 732

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją