Aktualności

  • 10-11-2021

Komputery w ramach „Grantu PPGR”

Trwają prace związane z udziałem w konkursie Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach którego gmina ubiega się o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin pegeerowskich.
Składane przez mieszkańców w październiku br. oświadczenia pozwoliły na oszacowanie potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin popegeerowskich. Na ich podstawie został złożony już wniosek o przyznanie grantu w łącznej wysokości 1.548.500,00 zł.
 
Procedura weryfikacji i oceny wniosku potrwa do ok. 15 grudnia br. Decyzja o przyznaniu dotacji pozwoli na podjęcie kolejnych kroków zmierzających do zakupu laptopów z myszką i oprogramowaniem dla osób uprawnionych.  
 
W międzyczasie, pracownicy szprotawskiego ratusza zweryfikują złożone przez mieszkańców oświadczenia w zakresie poprawności ich wypełnienia i potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w tych dokumentach. Źródłem weryfikacji informacji, zgodnie z zasadami konkursowymi, będą dane zawarte w Krajowych Ośrodkach Wsparcia Rolnictwa, inne zbiory i rejestry państwowe, a także dokumenty przedłożone przez składającego oświadczenie.
 
Z uwagi na bardzo dużą liczbę złożonych oświadczeń (powyżej 400) ich weryfikacja i zakwalifikowanie uprawnionych osób do dofinansowania zakończy się około I kwartału 2022 roku, o czym każdy składający oświadczenie zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
Realizacja projektu związana z przyznaniem grantu, wyłonieniem dostawcy sprzętu oraz przekazanie komputerów osobom uprawnionym zgodnie z planem zakończy się w około II połowy 2022 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją