Aktualności

  • 19-09-2016

Rewitalizacja Śródmieścia priorytetem Szprotawy

O tym, że rewitalizacja miasta jest priorytetem Szprotawy zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 30.08.2016 r. przyjmując Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa to wieloletni plan, który ma zapewnić integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników, mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej w trzech głównych obszarach:
  • społecznym – poprzez działania zmierzające do zmniejszenia wykluczenia społecznego (marginalizacji, bezrobocia, ubóstwa) oraz przyczyniające się do wzrostu poziomu integracji mieszkańców,
  • gospodarczym – poprzez tworzenie warunków do nowych miejsc pracy, powstawania nowych podmiotów, rozpowszechniania oraz ułatwiania aktywności  gospodarczej,
  • technicznym – poprzez poprawę stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 ma charakter złożony oraz wieloetapowy. Powstał w oparciu o diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych występujących w Gminie Szprotawa. Zawiera on charakterystykę problemów, analizę potencjałów, cele i kierunki działań oraz wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Badania sondażowe, ankiety oraz przeprowadzone z mieszkańcami Szprotawy konsultacje społeczne wskazały na potrzebę podjęcia realizacji zadań w obszarze starówki poprzez przebudowę z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 na Centrum Aktywności Społecznej. Wśród potrzeb znalazła się również modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do udziału w realizacji programu zgłosiły się również wspólnoty mieszkaniowe deklarując remonty swoich obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków. Nie zabraknie również różnorodnych działań w sferze społecznej na rzecz integracji społeczności lokalnej. W dalszym ciągu kontynuowany będzie Program Aktywności Lokalnej obejmujący swoim zakresem aktywną integrację, prace socjalną, prace społecznie-użyteczne oraz zasiłki i pomoc w naturze. Zostaną przygotowane miejsca pod przyjazne podwórka wraz z wyposażeniem (m.in. ławki, huśtawki, zjeżdżalnie itp.)
Obszar Śródmieścia po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji zostanie ożywiony społecznie, gospodarczo, kulturowo i technicznie.
Nad realizacją założeń gminnego programu rewitalizacji czuwać będzie powołany 29 lipca br.  Zarządzeniem Burmistrza Szprotawy Komitet Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Komitet Rewitalizacji ma za zadanie współpracować z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, wspólnotami mieszkaniowymi  w zakresie rewitalizacji Śródmieścia orazpełnić rolę opiniodawczo-doradczą Burmistrza w sprawach dotyczących realizacji i oceny gminnego programu rewitalizacji. Kadencja Komitetu będzie trwała do końca 2023 r.
Przypomnijmy!
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji,
do których należą m.in. mieszkańcy na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Za obszar taki uznano Obszar 1 „Śródmieście”.Obszar priorytetowej rewitalizacji zamknięty jest ulicami:
- od zachodu: Odrodzonego Wojska Polskiego, Koszarową i Słowackiego;
- od północy: Mikołaja Kopernika, Bolesława Prusa i Bolesława Chrobrego;
- od wschodu: Ceglaną, Kościuszki i Młynarską;
- od południa: Młynarską, Krasińskiego i Konopnickiej.
Ze szczegółowymi zapisami gminnego programu rewitalizacji można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie, zakładka „Odnawiamy Szprotawę” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją