Aktualności

  • 29-09-2016

Spotkanie z organizacjami za nami

W  środę, 28 września br., z inicjatywy burmistrza Józefa Rubachy w szprotawskim ratuszu odbyło się coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z terenu gminy Szprotawa.
Przedmiotem spotkania była wstępna konsultacja projektów dwóch, najważniejszych z punktu widzenia działalności trzeciego sektora, uchwał gminnych:
- Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017  roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok.
Spotkanie otworzył burmistrz, który poruszył sprawę dalszego funkcjonowania w naszej gminie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podkreślając, jak ważna jest rola Rady, zwłaszcza w perspektywie pozyskania środków na rewitalizację dawnego Klasztoru Magdalenek, burmistrz zachęcał do zgłaszania przez organizacje swoich kandydatów w naborze, który już wkrótce zostanie ponownie ogłoszony.
Następnie przedstawione zostały założenia współpracy w 2017 pomiędzy szprotawskim samorządem a trzecim sektorem, w oparciu o przygotowany projekt Programu współpracy. Program zostanie poddany głosowaniu przez Radę Miejską w Szprotawie, na najbliższej sesji październikowej. Wcześniej jednak będzie jeszcze szeroko konsultowany i dlatego ważne jest, by organizacje włączyły się w ten proces, poprzez zgłaszanie swoich uwag do treści projektu.
W ostatniej części spotkania omówiono kwestie niedawnej zmiany przepisów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, co jest o tyle istotne dla organizacji, ponieważ muszą wnioskując o dotacje z budżetu gminy, stosować m.in. zmienione wzory ofert, umów, czy sprawozdań.
Pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy poinformowali, że wiele przydatnych informacji przedstawiciele organizacji znajdą na stronie urzędowej www.szprotawa.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe, która jest na bieżąco aktualizowana.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją