Aktualności

  • 19-08-2022

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Można otrzymać 50% dotacji przed inwestycją !

Możliwość prefinansowania, czyli wypłaty pieniędzy przed rozpoczęciem inwestycji, wynoszącej do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji.
Prefinansowanie skierowane jest dla beneficjentów uprawnionych do:
  1. podwyższonego  poziomu dofinansowania, tj. dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 1.564 zł  lub dla gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 2.189 zł.
  2. najwyższego poziomu dofinansowania, tj. dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 900 zł  lub dla gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 1260 zł.
Prefinansowanie będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. 
 
Świadczenie ma być wydawane przed realizacją inwestycji, ale warunkiem jego wypłaty ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac oraz zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, wydawane przez OPS w Szprotawie, ul. Żagańska 6. Zawrzeć można będzie do 3 umów z wykonawcami.
 
W ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem, uruchomiona zostanie transza zaliczkowa na konto wykonawcy (50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia).
Pamiętać też należy, że wykonawca, na którego konto trafią środki z prefinansowania, musi mieć doświadczenie, tj. minimum 1 rok funkcjonować na rynku robót budowlanych albo zrealizować minimum 5 prac w programie Czyste Powietrze.
 
Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.
 
Jednocześnie przypominamy o dyżurach gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze, znajdującego się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy Pl. Kościelnym 2 w Szprotawie (magdalenki), pok. nr 9. Punkt jest czynny w czwartki, w godz. 7.00 - 12.00 i piątki,  w godz. 10.00-15.00, tel. 68 376 0584, e-mail
 
Istnieje również możliwość wizyty osobistej pracownika w domu, podczas której oceniane będzie obecne źródło ciepła oraz przeprowadzona zostanie wstępna analiza budynku pod kątem termomodernizacji.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją