Aktualności

 • 24-10-2016

Radni obradują

W piątek, 28 października 2016 r., o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji RM w Szprotawie z dnia 27 września br.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy z działalności międzysesyjnej, tj. od dnia 27 września do  27 października br.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacje nt.:
  - analizy oświadczeń majątkowych, złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szprotawie i Burmistrzowi Szprotawy;
  - stanu realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2015/2016;
  - przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy;
  - zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
  - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  - zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji
   w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
  - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2017 rok;
  - zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016-2020;
  - Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  - ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  9. Wolne wnioski.
  10. Oświadczenia.
  11. Informacje.
  12. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją