Aktualności

 • 31-03-2023

Informacja o kwalifikacji wojskowej

W kwietniu 2023 r. rusza kwalifikacja wojskowa. Kto musi się stawić na komisję lekarską? W jakich terminach i gdzie będą odbywać się badania? Jakie dokumenty należy mieć ze sobą?
Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody  Lubuskiego obowiązkowi stawienia się  do  kwalifikacji wojskowej podlegają:
 • mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
 • mężczyźni  urodzeni  w  latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej  zdolności  do czynnej  służby  wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:
                    a). zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed ukończeniem kwalifikacji wojskowej,            
                    b). zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r, o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja  wojskowa  na terenie powiatu  żagańskiego  trwać  będzie  od 17 kwietnia 2023 r.
Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żagańskiego trwać będzie od 17 kwietnia 2023 r. do 15.05.2023 r.  
w  Żaganiu, ul. Gimnazjalna 13 (budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu),
w godzinach od 9.00 do 16.00. 
 
Dla Gminy Szprotawa przeprowadzona zostanie w dniach od 18 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.
 
 
Osoba stawiająca się  do kwalifikacji wojskiej powinna przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
WAŻNE INFORMACJE:
 1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 2. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmienia miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. Osoba która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 4. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 5. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 6. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów albo odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze pozbawienia wolności do lat 2.
Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców gminy Szprotawa można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szprotawie lub telefonicznie 68 376 05 87.    

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją