Aktualności

  • 28-02-2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Od 28 lutego do 20 marca 20024 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały o zmianie Statutu Gminy Szprotawy.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Szprotawa.
 
Projekt konsultowanego projektu do pobrania wraz z formularzem konsultacji do pobrania dostępny jest:
 
Wypełnione formularze, opatrzone datą i podpisem mieszkańca należy dostarczyć w wymaganym terminie:
  • osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, w godzinach pracy - w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek- piątek od 7.00 do 15.00 - Biuro Obsługi Klienta, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie i ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szprotawie w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją