Aktualności

  • 25-11-2016

850 tys. zł na aktywną integrację dla mieszkańców Szprotawy

Na początku stycznia przyszłego roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie aktywizację mieszkańców w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Tak zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego przyznając Szprotawie kolejną unijną dotację.  
„Aktywna Integracja alternatywą na lepsze jutro” jest jednym z podstawowych zadań nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Realizowane będzie przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie z unijnej dotacji w ramach działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do stu mieszkańców gminy i członków ich rodzin, w tym z obszaru rewitalizacji, tj. Śródmieścia. Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aktywizacja uczestników prowadzona będzie w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji w oparciu o Program Aktywności Lokalnej, z uwzględnieniem prac społecznie-użytecznych i wsparciem w postaci zasiłków celowych i okresowych. W efekcie realizacji wszystkich działań zostaną przygotowane miejsca pod przyjazne podwórka. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 1 mln zł, z czego dofinansowanie będzie wynosiło 850 tys. zł. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Lutolską Spółdzielnią Socjalną „Winda” w latach 2017-2018. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją