Aktualności

  • 27-01-2017

STYCZNIOWE POSIEDZENIE RM W SZPROTAWIE

26 stycznia br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Szprotawie. 
Pierwsze miesiące nowego roku, to czas sprawozdań i informacji z pracy w roku ubiegłym. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Szprotawie za rok ubiegły przedłożył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w roku ubiegłym rada odbyła 15 posiedzeń, w tym 2 nadzwyczajne zwołane na wniosek organu wykonawczego oraz 1 posiedzenie uroczyste poświęcone 20-leciu jubileuszu współpracy Szprotawy i Gevelsbergu i  podjęła 94 uchwały. Radni zgłosili 87 interpelacji i zapytań dotyczących zarówno spraw bieżących, wymagających czasem rozwiązania pojedynczych spraw danej miejscowości i jej mieszkańców, jak również spraw problemowych. Zgłoszone interpelacje i zapytania dotyczyły m.in., takich spraw jak: remontów i napraw dróg gminnych i powiatowych, montażu wiat przystankowych, wycinki drzew i krzewów, wyrównania nawierzchni dróg, chodników i parkingów, wytyczenia miejsc parkingowych, oświetlenia ulicznego, poprawy estetyki w gminie, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, remontów świetlic wiejskich, oznakowania drogowego, zmiany organizacji ruchu, zmiany nazw uli i wiele innych. Swoje sprawozdania przedłożyli także przewodniczący stałych komisji, działających przy Radzie Miejskiej tj. Komisja Rewizyjna, Budżetu, Gospodarki, Społeczna i Rolnictwa.
 
Poza sprawozdaniami z pracy organów gminy, radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 za 2016 rok, a także z wykorzystania w roku ubiegłym środków z funduszu sołeckiego. Z pierwszego sprawozdania wynika, że w programie rewitalizacji przyjęte zostały następujące przedsięwzięcia inwestycyjne: „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek przy Placu Kościelnym w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”, „Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury”, „Remont dachu w budynkach, przy ulicy Świerczewskiego 2 i 3”, „Adaptacja zakładu opiekuńczo-leczniczego na Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie” (zadanie inwestycyjne uzupełniające) oraz przedsięwzięcie nie inwestycyjne realizowane przez miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie pn. „Aktywna integracja alternatywa na lepsze jutro”. Kolejne, drugie sprawozdanie to informacja o rzeczowo-finansowej realizacji zadań z zakresu wykorzystania funduszu sołeckiego za 2016 rok.  Z przedłożonej Radzie Miejskiej informacji w tym zakresie, wynika, że stopień realizacji funduszu w 2016 roku został wykonany niemalże w 100%, a tak wysokie wykonanie świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu sołtysów i Rad Sołeckich w sprawy społeczno-gospodarcze na rzecz środowiska wiejskiego.
 
Poza ww sprawami, jak na każdej sesji  radni zapoznali się ze sprawozdaniem burmistrza z działalności międzysesyjnej, a także zgłaszali  interpelacje i zapytania. O kondycję szprotawskiego szpitala pytał Radny Roman Pakuła. Radny Jerzy Chmara ponownie zgłosił modernizację nowej nawierzchni drogi ulicy Róży Luksemburg w Szprotawie. Radny Ryszard Barylak odniósł się do drogi przy ulicy Świerczewskiego, która wymaga naprawy.  Radny Janusz Biliński wniósł o remont drogi lokalnej gminnej, znajdującej się w Siecieborzycach przy posesji nr 10, której zły stan techniczny utrudnia komunikację pieszą jak i samochodową. 
 
W czasie obrad podjęto 6 uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawy, zmiany uchwały RM z lipca ub. roku dotyczącej emisji obligacji Gminy Szprotawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa, zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, ustanowienia pomnika przyrody, a także ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją