Aktualności

  • 23-02-2017

Aktywna integracja w ramach rewitalizacji

55 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie rozpoczęło udział w projekcie unijnym pn. „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”. Rekrutacja nadal trwa! 
Od stycznia br. trwa rekrutacja uczestników do projektu. Założenia wskazują, że w 2017 r. pomocą może zostać objętych około 60 osób, w tym członków ich rodzin. Na początku lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-organizacyjne, podczas którego omówiono ideę realizacji projektu i formy pomocy z jakich skorzystają jego uczestnicy. Efektem spotkania było podpisanie deklaracji uczestnictwa i kontraktów socjalnych przez 55 osób.
W dniach 26-28.02.2017 r. 26 uczestników projektu weźmie udział w wyjeździe integracyjno-motywacyjnym. Natomiast od 13 marca rozpoczną się indywidualne ścieżki reintegracji oraz prace społecznie–użyteczne w ramach programu aktywizacji i integracji dla 10 uczestników. Powołane zostaną grupy samopomocowe, dla których prowadzone będą warsztaty edukacyjne. Uczestnicy otrzymają również wsparcie w postaci zasiłków celowych i okresowych. W ramach projektu zostało podpisane porozumienie o współpracy i wspólnej realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, które zapewni komplementarność działań obu instytucji.
 
Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Szprotawa, w tym z obszaru rewitalizacji to główny cel jaki chce osiągnąć Ośrodek Pomocy Społecznej realizując przedmiotowy projekt.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. To również jedno z podstawowych przedsięwzięć nieinwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata-2016-2023.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją