Aktualności

  • 04-03-2016

Miesiąc na zgłaszanie kandydatów

Burmistrz ogłosił nabór kandydatów na 4 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji, na lata 2016-2019. Propozycje mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na zgłaszanie swoich kandydatów podmioty z trzeciego sektora mają czas do 31 marca br. Po dwóch kandydatów wskażą również Rada Miejska i burmistrz.
Powoli dobiega końca pierwsza kadencja szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji, która w dniu 6 maja 2014 r., na wniosek lokalnych organizacji została powołana przez burmistrza Józefa Rubachę, do pełnienia swej funkcji przez dwa kolejne lata.

1 marca br., burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej w Szprotawie o wskazanie swoich dwóch przedstawicieli do nowej RDPP i jednocześnie ogłosił procedurę wyłonienia czterech członków, spośród organizacji pozarządowych. Burmistrz Józef Rubacha zachęca organizacje, by równie aktywnie, jak przed dwoma laty włączyły się w utworzenie i dalsze działanie szprotawskiej RDPP.

Zasady zgłaszania kandydatów określa uchwała nr XLIX/367/2014 RM w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa, zmieniona uchwałą Nr XXIII/147/2016 RM w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016 r.
Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa” (zał. nr 1 do uchwały), wraz z wymaganymi załącznikami: „Oświadczeniem kandydata” (zał. nr 2) oraz  „Imienną rekomendacją dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa” (zał. nr 3).
Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. Oświadczenie oraz rekomendacje, pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji/podmiotów mają charakter obligatoryjny.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji”:
1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM w Szprotawie (ratusz, parter) lub
2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 marca 2016 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszeń kandydatów odbędzie się głosowanie,
a następnie spośród kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów Burmistrz dokona wyboru 4 przedstawicieli organizacji oraz podmiotów na członków Rady.

Uchwała, wraz załącznikami, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Szprotawie oraz na stronie www.szprotawa.pl. Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy UM w Szprotawie, tel. 68 3760772.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją